Svar på spørsmål nr. 955 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Land-for-land rapportering

Jeg viser til brev 22. april 2016 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson. 

«Vil Finansministeren fremme et høringsnotat om land for land rapportering under regnskapsloven § 3-3d i løpet av Stortingets vårsesjon?»

Begrunnelse:

«Det fremgår av en artikkel i Vårt Land den 17. april 2016 at Finanskomiteen har sendt et brev til Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite om Regjeringens manglende oppfølgning av Stortingets anmodningsvedtak som påla regjeringen å sørge for at selskap må rapportere også fra skatteparadiser. 

Anmodningen fra Stortinget ble lagt fram av finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) den 19. Juni i 2015, og lyder som følger: "Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for land-for-land-rapportering (LLR) målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland  framkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket". 

Dette vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering. Det er et viktig skritt, men dette er ikke nok. 

Høyres landsmøte gav nylig en uttalelse om "styrket kamp mot skatteunndragelse". Samtidig har Regjeringen somlet med å innføre det viktigste tiltaket som kan hindre potensielt skatteunngåelse.

 Panama lekkasjen viser at det haster med å innføre kravene i utvidet land for land rapportering. Det er derfor viktig at regjeringen raskt legger til rette for en utvidet land-for land rapportering.» 

Svar:

Stortinget vedtok 10. desember 2013 lovregler som innebærer at nærmere angitte regnskapspliktige foretak, samt utstedere av noterte verdipapirer som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet på land- og prosjektnivå, såkalt land-for-land-rapportering (LLR). Lovvedtaket fulgte opp Finansdepartementets forslag i Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 20, for gjennomføring av kommende EØS-regler som svarer til EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU) kap. 10. De norske reglene stiller utvidede krav til innholdet i rapporteringen, sammenlignet med det som følger av EU-regelverket, blant annet som følge av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av departementets lovforslag, om å «sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning». 

Som stortingsrepresentant Hansson viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, fattet Stortinget et nytt anmodningsvedtak i juni 2015 (nr. 792 (2014-2015)), der regjeringen bes om å gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ba også regjeringen vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket. 

Om oppfølgingen av anmodningsvedtaket uttalte Finansdepartementet i Prop. 1 S (2015-2016) del I, punkt 4.7, følgende: 

«Finansdepartementet viser til at nye regler om «land-for-land-rapportering» («LLR») vart vedtekne av Stortinget 10. desember 2013, med oppmoding om at det i LLR-regelverket vert innarbeidd mål om å synleggjere uynskt skattetilpassing. Oppmodinga vart fulgt opp i LLR-forskrifta som vert fastsett av Finansdepartementet 20. desember 2014. Regjeringa vil søkje å få målt effekten av LLR-forskrifta, målt opp mot Stortingets målsetting om å synleggjere uynskt skattetilpassing, i samanheng med den evalueringa som vart varsla i Prop. 1 LS (2013–2014). Regjeringa meiner evalueringa bør basere seg på LLR-rapportar frå minst to rekneskapsår, dvs. for rekneskapsåra 2014 og 2015, og bør kunne ferdigstillast seinast våren 2017. Vidare vil regjeringa få utgreidd korleis relevante opplysningar knytte til LLR-rapporteringa frå dotterselskap og støttefunksjonar i tredjeland, skal kome fram i rekneskapen, samt moglege tilsynsordninger, med sikte på framlegg til naudsynte regelendringar i løpet av 2016.» 

Finansdepartementet arbeider for tiden med å få igangsatt den varslede evalueringen av LLR-regelverket, slik at denne kan ferdigstilles senest våren 2017. Departementet er også i ferd med å vurdere endringer i LLR-regelverket i tråd med Stortingets anmodning, med sikte på å få sendt høringsnotat på høring i løpet av sommeren 2016. 

Jeg vil avslutningsvis vise til at EU-kommisjonen 12. april 2016 la frem forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteinformasjonsformål. Hvis det blir vedtatt i EU, vil det være relevant for Norge å slutte seg til dette lovverket. Forslaget kan derfor få betydning for de norske reglene om land-for-land-rapportering etter regnskapsloven.

Med hilsen 

Siv Jensen