Dokument

Svar på spørsmål om demokratiske rettigheter i Pakistan

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hva regjeringen gjør for å støtte de demokratiske rettighetene til befolkningen i Pakistan.

                                                                                                                                    Skriftlig spørsmål nr. 2850 (2022–2023)
Datert  14.08.2023

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hva vil regjeringen gjøre for å støtte den pakistanske befolkningens demokratiske rettigheter og at alle partier skal kunne delta i det kommende valget; vil regjeringen fordømme menneskerettighetsbrudd og angrep på ytringsfriheten i Pakistan og illegitim utenlandsk innblanding i forbindelse med avsettelsen av landets statsminister?

Utenriksministerens svar:

Pakistan er inne i en periode med betydelige politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer. Flommen i fjor sommer la press på begrensede ressurser og bidro til å forsterke en rekke negative utviklingstrekk.

Det er i denne krevende konteksten Pakistan forbereder seg på å avholde valg. En ny midlertidig statsminister, Anwar-ul-Haq Kakar, ble tatt i ed 14. august. Statsministerens oppgave er å lede et forretningsministerium mens Pakistans uavhengige valgkommisjon forbereder og gjennomfører valget. Det er foreløpig ikke fastsatt dato for valget.   

Vi følger utviklingen i Pakistan tett. Styrking av menneskerettigheter og demokratiets stilling er en grunnstein i regjeringens utenrikspolitikk. Dette gjelder også i vårt forhold til Pakistan. Dette er et langsiktig arbeid Norge vil fortsette i dialog med pakistanske myndigheter, organisasjoner og utsatte grupper i det pakistanske samfunnet.

Ytringsfrihet er ett særlig prioritert område i dette arbeidet. Vi har tatt opp våre bekymringer for menneskerettighetssituasjonen i flere møter på politisk nivå så langt i år. Vi holder fortløpende kontakt med journalister, MR-forsvarere og andre grupper som jobber med ytringsfrihet eller opplever begrensninger på sin ytringsfrihet i Pakistan. Vi tar også opp utfordringer for ytringsfriheten i Pakistan i multilaterale sammenhenger, senest under landhøringen av Pakistan i FNs menneskerettighetsråd tidligere i år.

Pakistanske politiske partier er unisone i å uttrykke en forventning om at det må avholdes frie og rettferdige valg iht. den pakistanske grunnloven. Toneangivende pakistanske politikere har vært tydelige på at alle politiske partier bør gis anledning til å delta i valget. Vi deler disse forventningene. Fastsettelsen av en dato for valget vil være et viktig signal om at prosessen går fremover.

Når det gjelder pågående prosesser i det pakistanske rettsvesenet knyttet til enkeltpolitikere er dette forhold det ikke er naturlig for Norge å ta stilling til. Det samme gjelder de interne politiske og juridiske prosessene i Pakistan som ledet frem til skiftet av statsminister i mars 2022. Vi er for øvrig ikke kjent med utenlandsk innblanding i disse prosessene.