Svar på spørsmål om å destruere sjokoladepålegget Nugatti

Landbruks- og matministeren har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant  Line Henriette Hjemdal (KrF) om Mattilsynet sitt vedtak om å destruere sjokoladepålegget Nugatti då hasselnøttpastaen frå Tyrkia ikkje blei meldt rett inn til Mattilsynet før fortolling.

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal har stilt følgjande spørsmål: 

"Mattilsynet har bestemt at 200 tonn av sjokoladepålegget Nugatti må destrueres grunnet hasselnøttpastaen fra Tyrkia ikke ble meldt riktig inn til Mattilsynet før fortolling, ifølge NTB. Partiet ble likevel frigitt i tollen og 500000 Nugatti-bokser er produsert. Det er et vedtatt mål å redusere matkastingen i Norge. Hvis det ikke ligger helsemessige årsaker bak kravet om destruksjon, vil statsråden foreta seg noe i denne saken?" 

Svar:

Bakgrunnen for vedtaket til Mattilsynet om omsetningsforbod/avvising er at partiet av hasselnøttpasta ikkje er framstilt for grensekontroll. Det er omsyn til mattryggleik som ligg bak kontrollkravet. Saka er i følgje Mattilsynet no til behandling som ei ordinær klagesak ved hovudkontoret i Mattilsynet. Eg finn det derfor ikkje rett å kommentere vedtaket før klagen er slutthandsama. 

For ordens skuld gjer eg merksam på at denne saka høyrer konstitusjonelt inn under Helse- og omsorgsministeren.

 

Med helsing

Jon Georg Dale