Dokument

Svar på spørsmål om direktiver som ikke er innført i norsk lovgivning

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby om hvilke tiltak regjeringen gjør for å redusere antall direktiver som ikke er innført i norsk lovgivning.

Skriftlig spørsmål nr. 2168 (2022-2023)
Datert 09.05.2023.

Fra representanten Melby (V) til utenriksministeren:

Hvilke tiltak gjør regjeringen for å redusere antall direktiver som ikke er innført i norsk lovgivning?

Utenriksministerens svar:

Den halvårlige resultattavlen fra Eftas overvåkingsorgan (ESA) gir et øyeblikksbilde av status for gjennomføring av EØS-rettsakter i norsk lovgivning. For ordens skyld vil jeg ta med både forordninger (rettsakter som skal gjennomføres ordrett) og direktiver (rettsakter som angir mål og rammer men der nasjonal gjennomføring kan variere) i mitt svar.

Den siste resultattavlen ble publisert 4. mai og synliggjør status per 30. november 2022. I følge denne resultattavlen har Norges gjennomføringsetterslep av direktiver økt fra 10 til 12 sammenlignet med juni 2022. Antallet forordninger som ikke er gjennomført, er derimot redusert fra 69 til 38. Det gir et gjennomføringsunderskudd på henholdsvis 1,5 prosent for direktiver og 1 prosent for forordninger. Mens gjennomføringsunderskuddet for direktiver har økt fra 1,3 prosent til 1,5 prosent, har underskuddet for forordninger blitt redusert fra 1,9 prosent til 1 prosent.

Arbeidet med å gjennomføre EØS-regelverk i norsk rett skjer fortløpende. Det meste av regelverket gjennomføres innen fastsatte frister.

Samtidig er EØS-regler i økende grad mer komplekse og griper inn i lovgivning på tvers av fagområder. Det kan gjøre både innlemmelse og gjennomføring mer krevende og innebærer at det kan ta noe tid. I gjennomføringen er det vesentlig at vi gjør grundige vurderinger. Regelverket må utformes slik at de norske reglene blir så klare og tydelige som mulig. Samtidig må det sikres at norske interesser ivaretas på best mulig måte.