Svar på spørsmål om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om kva statsråden vil gjere for å følge opp vedtaket om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter.

Eg viser til spørsmål nr. 1057 for skriftleg svar. Spørsmålet er reist i brev av 09.05.16 frå stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Spørsmålet er som følgjer: 

"Stortingets flertall fattet 1. mars 2016 følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter." Hva er statsrådens konkrete plan for å følge opp vedtaket?" 

Landbruks- og matdepartementet er gitt ansvaret for å følgje opp oppmodinga frå Stortinget, og har starta opp arbeidet med strategien. Spørsmålet vedkjem fleire departement, til dømes Klima- og miljødepartementet, og dei er invitert med i den vidare prosessen. 

Eg vil komme attende til Stortinget på høveleg vis når regjeringa sitt arbeid med saka er sluttført.

 

Med helsing  

Jon Georg Dale