Dokument

Svar på spørsmål om Raftostiftelsen

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) om å utvide og oppgradere Raftohuset i Bergen.

Skriftlig spørsmål nr. 2982 (2023-2024)
Datert 24.08.2023

Fra representanten Silje Hjemdal (FrP) til utviklingsministeren:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren: Som freds- og menneskerettighetssenteret på Vestlandet har Raftostiftelsen søkt Kunnskapsdepartementet om 85 millioner kroner til å utvide og oppgradere Raftohuset i Bergen. Hva gjør regjeringen for å følge opp dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2024?

Utviklingsministerens svar:

Utviklingsministeren har som settestatsråd fått spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2982 (2023-2024) om Raftostiftelsen.

Raftostiftelsen er som ett av syv freds og menneskerettighetssentre en viktig ressurs for skoler i arbeidet med å undervise i demokrati og menneskerettigheter, og spiller en viktig regional rolle på Vestlandet. I tillegg er senterets utdeling av den årlige Raftoprisen et viktig bidrag både nasjonalt og internasjonalt ved å sette søkelyset på menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsforkjempere, både organisasjoner og enkeltpersoner. Samlet statlig støtte til senterets arbeid utgjør i 2023 over 18 millioner kroner.

Raftostiftelsen sendte i slutten av mars 2024 en søknad om 85 mill. kroner til utvidelse og oppgradering av Raftohuset.

Representanten spør hva regjeringen gjør for å følge opp søknaden inn mot statsbudsjettet for 2024. Søknaden behandles av meg som settestatsråd, men ellers i tråd med ordinære rutiner og inngår i et helhetlig budsjettarbeid.

Regjeringen vil legge frem forslag til statsbudsjettet for 2024 den 6. oktober 2023.