Svar på spørsmål til Meld.St. 4 (2015-2016) Bedre skatt

Behandling av Meld.St. 4 (2015-2016) Bedre skatt

Jeg viser til spørsmål fra Stortingets finanskomité i forbindelse med behandling av overnevnte sak.  Finansdepartementet har mottatt rundt 200 spørsmål fra stortingsgruppene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Venstre. Departementet arbeider nå med svarene, og arbeidet er høyt prioritert.  Vi vil besvare så mange spørsmål som mulig innen tidsfristen torsdag 21. januar kl 12.00.

Det er likevel slik at mange av spørsmålene er vanskelige å besvare fordi de krever datainnhenting og omfattende beregninger. Vi trenger også hjelp til beregningene av 1-2 personer i Statistisk sentralbyrå som har den nødvendige modellspesifikke kompetansen. Enkelte av spørsmålene kan nok uansett ikke besvares fyllestgjørende innenfor den tidsrammen som behandlingen av Skattemeldingen setter.

Jeg vil derfor allerede nå varsle at det vil være en del svar som trolig må leveres senere enn den oppsatte fristen, forhåpentligvis innenfor den påfølgende uke. Svar på spørsmål som synes særlig relevante for utformingen av skatte- og avgiftssystemet, vil ha høyest prioritert. 

Med hilsen
Siv Jensen