Svar på spørsmål nr. 184 fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Jeg viser til brev 4. november 2016 fra Stortingets presidentskap til finansminister Siv Jensen vedlagt et spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen. Finansminister Siv Jensen har ansett seg som inhabil i behandlingen av saker som gjelder Silver Pensjonsforsikring. Selv om spørsmålet er generelt utformet, tas det likevel utgangspunkt i Silvers situasjon. Spørsmålet besvares derfor av meg som settestatsråd i denne saken.

Sparing via bankinnskudd er sikret gjennom bankenes sikringsfond. Hvorfor har vi ikke lignende sikringsordninger for pensjonssparing, og vil regjeringen vurdere å opprette dette? 

Begrunnelse:

Som følge av nye kapitalkrav i henhold til Solvens II- regelverket, risikerer Silver å bli satt under offentlig administrasjon fra starten av 2017. Statssekretær Vamraak i Finansdepartementet har, i et intervju med Pensjonistforbundet, uttalt at myndighetene ikke har noen rolle dersom Silver ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, og at Finansdepartementet forholder seg til at Silver jobber med å finne en løsning. 

Svar:

I finansforetaksloven § 20-8 er det gitt en hjemmel for departementet til å bestemme at det skal etableres garantiordninger for bl.a. livsforsikringsforetak og pensjonsforetak, og til å fastsette regler for ordningene. Bestemmelsen er en videreføring fra banksikringsloven. Hjemmelen er ikke benyttet, bl.a. fordi strukturen i livsforsikringsbransjen, med noen få store og flere små livsforsikringsforetak, gjør det vanskelig å etablere en garantiordning som gir et troverdig vern av kundene i de store selskapene. 

Banklovkommisjonen har i sin siste utredning NOU 2016:23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren blant annet foreslått nye lovregler som skal gjennomføre EUs nye innskuddsgarantidirektiv. Banklovkommisjonen vil i sin neste utredning vurdere regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug
Settestatsråd

Til toppen