Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 213 fra stortingsrepresentant Ruth Grung

Innvovasjon i finansiell teknologi

Jeg viser til brev 9. november 2017 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ruth Grung. Spørsmålet er oversendt til meg som rette fagstatsråd.

Spørsmål
«I desember 2016 ga Stortinget klart uttrykk for å tilrettelegge for innovasjon i finansiell teknologi for å utvikle nye produkter og tjenester og økt konkurranse. For å sikre finansiell stabilitet og kundebeskyttelse under utprøving ble det foreslått såkalte ‘regulatoriske sandkasser.’ Det er særdeles viktig at regulerende myndigheter som Finanstilsynet og Datatilsynet er støttende. Storbritannia, Danmark og Sverige får det til. Når får fintech miljøet i Norge mulighet til nyskaping gjennom regulatoriske sandkasser?»

Svar
Innovasjonstakten og investeringene innen finansiell teknologi (fintech) har økt de siste årene, både i og utenfor etablerte finansforetak. Finansdepartementet har nylig redegjort for innovasjon og regulering i finanssektoren, se avsnitt 3.3 i Finansmarkeds­meldingen 2016-2017.

 Betegnelsen «regulatorisk sandkasse» brukes om ordninger hvor nye og etablerte aktører gis mulighet til å teste ut innovative produkter og tjenester i et kontrollert miljø med et begrenset antall kunder, uten at en nødvendigvis må tilfredsstille alle krav som ellers vil gjelde. Slike sandkasser er etablert i noen land, bl.a. i Storbritannia. Jeg har merket meg at transport- og kommunikasjons­komiteen, i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om digital agenda for Norge, har uttalt at erfaringene fra Storbritannia bør vurderes med tanke på lignende forsøk i Norge.

Jeg er opptatt av å legge til rette for at finansiell tjenesteyting raskt kan tilpasses den teknologiske utviklingen der det er trygt. Reguleringen av finanssektoren skal sikre den finansielle stabiliteten og ivareta kundenes interesser, men samtidig kan kompleksiteten i en del krav virke dempende på innovasjon og konkurranse. For å tilpasse reguleringen for små og nye aktører åpner regelverket i en del tilfeller for enklere krav (proporsjonalitet). I tillegg kan informasjons- og veiledningsarbeid spille en rolle.

En tidlig erfaring fra Storbritannias arbeid med «regulatorisk sandkasse» er at det har vært nyttig både for fintech-virksomhetene og reguleringsmyndighetene å komme tidlig i dialog for å få bedre innblikk i den andre partens tankegang. For å møte fremveksten av nye aktører, ny teknologi og nye forretnings­modeller, har jeg derfor bedt Finanstilsynet etablere et eget kontaktpunkt for veiledning av innovativ virksomhet.

Finanstilsynet har satt opp en nettside med informasjon om bl.a. konsesjonskrav, søknadsprosess og sentralt regelverk. Finanstilsynet har i tillegg utpekt fagansvarlige som kan veilede fintech-virksomheter på ulike regulatoriske områder. Et av målene med dette kontaktpunktet er å bidra til å identifisere teknologiske utviklingstrekk, og å avdekke behov for regelverksendringer dersom gjeldende regulering ikke skulle være godt nok tilpasset ny teknologi eller nye forretningsmodeller.

Jeg er for øvrig kjent med at IKT-Norge i samarbeid med et advokatfirma nylig har lansert en såkalt fintech-guide for gründere. IKT-Norge har også fått bevilget 560 000 kroner fra Finansmarkedsfondet for å se på hvordan en «regulatorisk sandkasse» for fintech kan etableres i Norge, og samarbeider nå bl.a. med Finans Norge om å utarbeide en konkret anbefaling til Finanstilsynet.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen