Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar til Stortinget

 • Svar på spørsmål om kutt i støtten til FN-organisasjoner

  20.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om kuttene til sentrale FN-organisasjoner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er i tråd med inngåtte avtaler, og om regjeringen på noen måte har forberedt de ulike FN-organisasjonene på disse alvorlige kuttene.

 • Svar på spørsmål om omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  04.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvilke omdisponeringer på bistandsbudsjettet regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget for å møte de humanitære behovene i Ukraina, kostnader forbundet med flyktninger og den forestående matkrisen i verden.

 • Svar på spørsmål om klima- og fattigdomsutfordringer

  24.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørmsål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) om hvordan regjeringen vil følge opp Norads rapport «Bistandens bidrag» der konklusjonen var at byer er viktige arenaer for fattigdomsbekjempelse, klimakutt og -tilpasning.

 • Svar på spørsmål om FNs utviklingsarbeid

  15.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Paal Kloster (SV) om hvilke planer regjeringen har for støtten til FNs utviklingsarbeid generelt og FNs utviklingsprogram spesielt.

 • Svar på spørsmål om barns beste og utviklingspolitikk

  10.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan regjeringen vurderer relevansen for EUs barnerettighetsstrategi og EUs europeiske barnegaranti for Norge, og på hvilken måte barnets beste gjøres til et gjennomgående hensyn i regjeringens utviklingspolitiske arbeid.

 • Svar på spørsmål om omikron-varianten

  03.02.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvilke følger utbredelsen av omikron-varianten har hatt for innretningen av norsk bistand til Afrika sør for Sahara.

 • Svar på spørsmål om partnerland i utviklingspolitikken

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvordan regjeringen arbeider med revisjon av partnerlandsstrategien for utviklingsland.

 • Svar på spørsmål om rettferdig rettergang

  29.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om hvorfor ikke retten til rettferdig rettergang og imøtegåelse som kreves i artikkel 6 i den europeiske mennerettighetskonvensjonen eksplisitt er uttalt og praktisert systematisk innenfor nulltoleransepolitikken i UD og Norad.

 • Svar på spørsmål om innsatsen mot ikke-smittsomme sykdommer

  24.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hvordan regjeringen vil følge opp strategien «Bedre helse, bedre liv» og innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer framover.

 • Svar på spørsmål om Det globale utdanningsfondet

  24.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om det finnes eksempler fra tidligere på at Norge har trukket seg fra forpliktelser til flerårige bevilgninger til multinasjonalt initiativer, fond og programmer.

 • Svar på spørsmål om Det globale partnerskapet for utdanning

  18.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hva som er begrunnelsen for at regjeringen velger å halvere norsk støtte til Det globale partnerskapet for utdanning.

 • Svar på spørsmål om fattigdom og petroleumsressurser

  16.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utviklingsministeren ser at det er nødvendig å bidra til at fattige land får utvikle petroleumsressurser hvis målet er å hjelpe dem ut av fattigdom.

 • Svar på spørsmål om klimafinansiering og bistand

  05.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sitt svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om ministeren kan garantere at den varslede doblingen av klimafinansiering til utviklingsland ikke vil gå på bekostning av tradisjonell bistand.

 • Svar på spørsmål om utviklingsbistand

  29.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om statsråden kan bekrefte at Hurdalplattformen skal forstås slik at regjeringen vil bruke en prosent av bruttonasjonalinntekten til offisiell utviklingsbistand (ODA) i tråd med OECD/DACs retningslinjer.

 • Svar på spørsmål om bistand og fattigdom

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva den nye regjeringen vil gjøre for å forvalte den enorme pengesummen av norske bistandsmidler bedre, og sikre at den bidrar til at land kommer ut av fattigdom og kan klare seg selv.

 • Svar på spørsmål om mottakere av norsk bistand

  22.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Carl I. Hagen (Frp) om hvilke krav utviklingsministeren mener skal ligge til grunn for at land skal motta bistand fra Norge.