Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar til Stortinget

Viser 1-20 av 29 treff.

 • Svar på spørsmål om Norfunds investeringer

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om statsråden kan redegjøre for om det finnes andre eksempler nå på at norske bistandsmidler, bevilgninger eller lån gjennom Norfund går til prosjekter som bidrar til dårligere levekår for lokalbefolkningen, slik resultatet har blitt i Lichinga, Mosambik.

 • Svar på spørsmål om norsk klimafinansiering i utviklingsland

  14.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringspartiene vil følge opp sitt eget forslag fra 2021 om norsk klimafinansiering i utviklingsland og legge fram en egen sak om dette, og en forpliktende opptrappingsplan.

 • Svar på spørsmål om bistand til FN som kjernestøtte

  02.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva denne regjeringen har gjort hittil for å nå målet om å gi minst 30 prosent av bistanden gjennom FN som kjernestøtte og hva regjeringen vil gjøre fremover for å nå målet.

 • Svar på spørsmål om Norfund-investering i Mosambik

  23.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Geir Jørgensen (Rødt) om hva utviklingsministeren har gjort for at de bøndene som har mista rettighetene til å dyrke jorda si i Mosambik på grunn av Green Resources’ furu- og eukalyptus-plantasjer, får rettighetene sine tilbake, og hvilke kontroll- og oppfølgingsrutiner har blitt innført for å sikre at Norfund ikke finansierer organisasjoner med lignende praksis framover.

 • Svar på spørsmål om nordiske kostholdsråd

  18.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Kathrine Kleveland (Sp) om hva den nordiske samarbeidsministeren som oppdragsgiver tenker om spørsmålene som er stilt rundt prosessen med utarbeidelse av de nye nordiske kostholdsrådene.

 • Svar på spørsmål om bistand og administrasjonskostnader

  16.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om statsråden kan fremlegge en oversikt over de faktiske administrasjonskostnadene knyttet til norske bistandsmidler, da inkludert administrasjonskostnader i de påfølgende leddene før midlene faktisk benyttes til formålene.

 • Svar på spørsmål om norsk utdanningsbistand

  12.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvor mye mindre det vil bli bevilget fra Norges side til utdanning i utviklingspolitikken, sammenlignet med Prop. 1 S (2021-2022).

 • Svar på spørsmål om Norecs prosjekter

  06.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen mener at prosjekter med lang tradisjon og god evaluering fra Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) og som direkte støtter store småbondebevegelser og urfolksbevegelser med fokus på matsikkerhet ikke er i tråd med Norges utviklings- og utenrikspolitiske mål?

 • Svar på spørsmål om eit nytt FN-fond

  25.11.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil arbeide aktivt for at utviklingsland som Pakistan blir omfatta av det nye FN-fondet for tap og skade ved klimaøydeleggingar.

 • Svar på spørsmål om bistand

  24.11.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) om statsråden kan legge frem en rangert oversikt over hvor mye hvert land har gitt til FN per innbygger, og en tilsvarende oversikt over hvilke land som har gitt mest i samlet bistand per innbygger for hvert år fra og med 2014 til og med 2021.

 • Svar på spørsmål om bistandsbudsjettet

  19.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om er det slik at norske statsråder skyver Norges bistandsbudsjett foran seg når de møter kolleger i utlandet.

 • Svar på spørsmål om Riksrevisjonens internasjonale utviklingssamarbeid

  27.09.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvilke vurderinger statsråden gjør seg av arbeidet Riksrevisjonen gjennomfører innen Intosai Development Initiative (IDI), et utviklingsorgan for riksrevisjoner i utviklingsland, og om dette utgjør ODA-godkjent bistand.

 • Svar på spørsmål om bistandsmidler til Etiopia

  22.08.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om regjeringen kan garantere at norske bistandsmidler til Etiopia ikke benyttes til å finansiere regjeringsstyrkene i Tigray-konflikten.

 • Svar på spørsmål om kutt i støtten til FN-organisasjoner

  20.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om kuttene til sentrale FN-organisasjoner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er i tråd med inngåtte avtaler, og om regjeringen på noen måte har forberedt de ulike FN-organisasjonene på disse alvorlige kuttene.

 • Svar på spørsmål om omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  04.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvilke omdisponeringer på bistandsbudsjettet regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget for å møte de humanitære behovene i Ukraina, kostnader forbundet med flyktninger og den forestående matkrisen i verden.

 • Svar på spørsmål om klima- og fattigdomsutfordringer

  24.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørmsål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) om hvordan regjeringen vil følge opp Norads rapport «Bistandens bidrag» der konklusjonen var at byer er viktige arenaer for fattigdomsbekjempelse, klimakutt og -tilpasning.

 • Svar på spørsmål om FNs utviklingsarbeid

  15.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Paal Kloster (SV) om hvilke planer regjeringen har for støtten til FNs utviklingsarbeid generelt og FNs utviklingsprogram spesielt.

 • Svar på spørsmål om barns beste og utviklingspolitikk

  10.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan regjeringen vurderer relevansen for EUs barnerettighetsstrategi og EUs europeiske barnegaranti for Norge, og på hvilken måte barnets beste gjøres til et gjennomgående hensyn i regjeringens utviklingspolitiske arbeid.

 • Svar på spørsmål om omikron-varianten

  03.02.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvilke følger utbredelsen av omikron-varianten har hatt for innretningen av norsk bistand til Afrika sør for Sahara.

 • Svar på spørsmål om partnerland i utviklingspolitikken

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvordan regjeringen arbeider med revisjon av partnerlandsstrategien for utviklingsland.