Svar på spørsmål om bistand til Afghanistan

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om regjeringen kan bekrefte at den vil bidra med minst 750 millioner kroner til Afghanistan i 2016, og hvordan dette vil fordeles mellom de ulike kanalene for bistand.

Skriftlig spørsmål nr. 787 (2015-2016).
Datert 18.03.2016

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV):
«I den strategiske partnerskapsavtalen mellom Afghanistan og Norge fra 2013, har Norge forpliktet seg til å være en langsiktig utviklingspartner for Afghanistan. Norge har gitt tilsagn om å bidra med 750 millioner kroner årlig ut 2017. Kan regjeringen bekrefte at den vil bidra med minst 750 millioner kroner i 2016, og hvordan vil dette fordeles mellom de ulike kanalene for bistand?»

Utenriksministerens svar:
Afghanistan er blant verdens fattigste land og en sårbar stat i konflikt. Landet er fokusland for norsk bistand.

Norge følger opp den strategiske partnerskapsavtalen mellom våre to land fra 2013. Bistanden gis i tråd med rammeverket for gjensidige forpliktelser som er avtalt mellom giverland og afghanske myndigheter under ulike internasjonale giverkonferanser.

Fra 2001 til og med 2015 har Norge bidratt med over ni milliarder kroner i sivil bistand til Afghanistan.

Foreløpig regnskap viser at Norges bidrag i 2015 var på om lag 700 millioner kroner. Hvis man ser bort fra den betydelige skogsatsingen i Brasil, gjør dette Afghanistan til den største mottakeren av norske bistandspenger i 2015.

Målet med norsk støtte til Afghanistan er å bidra til at landet kan stå på egne ben, uten igjen å bli et arnested for internasjonal terrorisme. Mye er oppnådd, men mye gjenstår, ikke minst når det gjelder å oppnå en fredsløsning. Økningen i antallet flyktninger og migranter i 2015 er et tydelig tegn på utfordringene Afghanistan står overfor.

Gjennom vår bistand bidrar vi til å bygge en stat som skal levere tjenester til sin befolkning innen utdanning, utvikling på landsbygda, sikkerhet, godt styresett og menneskerettigheter, samt yte humanitær hjelp til de som er rammet av konflikt og naturkatastrofer. Bistanden er med på å fremme økonomisk vekst og skape arbeidsplasser. Stabilitet og utvikling er også sentrale faktorer for å redusere migrasjon.

Under giverkonferansen i Tokyo i 2012 ble det satt et måltall for norsk bistand på 750 millioner kroner årlig frem til og med 2017. Bistanden til Afghanistan forutsetter at afghanske myndigheter oppfyller sine forpliktelser når det gjelder å styrke innsatsen for godt styresett, inkludert kvinners rettigheter, og korrupsjonsbekjempelse.

Regjeringen Stoltenberg foreslo i statsbudsjettet for 2014 en reduksjon på 50 millioner kroner til 700 millioner kroner.

Det er for tidlig å fastslå det totale nivået for bistand til Afghanistan i 2016. Støtten til Afghanistan gis innenfor rammen av Stortingets budsjettvedtak, og kommer fra flere budsjettposter, også søknadsbaserte. Behovene for humanitær bistand vurderes løpende gjennom året.

Regionbevilgningen for Asia ble gjennom budsjettforliket i Stortinget redusert med 193 millioner kroner. En slik reduksjon vil måtte fordeles på de fleste landene som mottar bistand i Asia, også Afghanistan.

Regjeringen skal fortsatt prioritere bistand til fokuslandene Afghanistan, Myanmar og Nepal. Bistand til utdanning i Afghanistan vil for øvrig bli økt vesentlig i 2016.

Norge vil også videreføre det militære bidraget og bistå aktivt med diplomatisk støtte til arbeidet for å etablere en afghansk-eid fredsprosess.