Svar på spørsmål om tros- og livssynsminoriteter i Algerie

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hvordan utenriksministeren vil følge opp den alarmerende utviklingen i trosfriheten i Algerie generelt - og saken om en samvittighetsfange spesielt - i Norges dialog med Algeries myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr.1365.
Datert 22.02.2021

Fra representanten Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Tros- og livssynsminoriteter i Algerie, utsettes nå for systematiske angrep på trosfriheten av myndighetene. Minst 13 kirker er stengt ned og sju til beordret stengt. Flere kristne og er fengslet og nærmere hundre ahmadier arrestert basert på anklager om blasfemi mot islam. Den kristne 42-åringen Hamid Soudad er idømt fem års fengselsstraff. Hvordan vil utenriksministeren følge opp den alarmerende utviklingen i trosfriheten i Algerie generelt og saken om nevnte samvittighetsfangen spesielt i Norges dialog med Algeries myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Situasjonen for religiøse minoriteter fortsetter å være utfordrende i flere land i Midtøsten. Dette gjelder også i Algerie, der religiøse minoriteter som ahmadiyya og evangelisk-protestantiske menigheter er særlig utsatte. Dette er bekymringsfullt, og jeg deler representantens s uro over de angrepene på tros- og livssynsfriheten som det rapporteres om.

Algerie fikk ny grunnlov i januar i år som garanterer respekt for fundamentale menneskerettigheter, inkludert religions- og organisasjonsfrihet. Algeries ratifisering av FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter i 1989 forplikter også landet til å sikre tros- og livssynsfriheten. Dette er viktige utgangspunkt for dialog om landets oppfølging av sine menneskerettighetsforpliktelser.

Retten til forsamlings- og organisasjonsfrihet sto sentralt i Norges anbefalinger til Algerie under den periodisk gjennomgangen i FNs menneskerettighetsråd  i 2017 (Universal Periodic Review), og Algeries oppfølging av dette er viktig for oss. Algerie er igjen gjenstand for periodisk gjennomgang i Menneskerettighetsrådet i mai neste år. Det vil være nok en mulighet til å gi anbefalinger om menneskerettighetssituasjonen i landet.  

Vi  vil fortsette å ha dialog med algeriske myndigheter om utviklingen og om regionale spørsmål. Vi vil også benytte de kanalene vi har for blant annet å drøfte praktiseringen av Algeries eget regelverk, som skal sikre at religiøse minoriteter kan operere innen trygge og sikre rammer. 

Norge deltar i internasjonale nettverk for tros- og livssynsfrihet, der enkeltsaker og særlige utfordringer på området diskuteres. Regjeringen har tros- og livssynsfriheten høyt på vår dagsorden, både i bilaterale relasjoner og i vårt normative arbeid internasjonalt. Regjeringen har siden 2013 tidoblet støtten til arbeid for tros- og livssynsfrihet internasjonalt.