Svar på spørsmål om støtte til utviklingsprosjekter i Armenia

Svar på spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om UDs prioritering av næringsutvikling ved utviklingsprosjekter i Armenia.

Skriftlig spørsmål nr. 420 (2013-2014).
Datert 17.02.2014

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
Medfører det riktighet at departementet ikke gir prioritet til næringsutvikling når det gjelder støtte til utviklingsprosjekter i Armenia, og vil departementet vektlegge næringsaspektet positivt i sin behandling av søknader om tilskudd for 2014?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet forvalter en tilskuddsordning til formål i blant annet Armenia. Ordningen blir disponert på grunnlag av prioriteringer fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2013-2014). De vedtatte satsningsområdene i 2014 er menneskerettigheter og sivilt samfunn, demokratiske og økonomiske reformer, energi-, klima- og miljøtiltak, samt utdanning. Ordningen ble utlyst 27. november 2013.

Departementet vurderer alle søknader grundig for å sikre at regler og prioriteringer blir fulgt, samt at tilskuddene gir gode resultater på lang sikt. Næringsutvikling er ikke listet opp som en av de spesifikke satsningene for Armenia i 2014, men søknader kan støttes dersom de også bidrar til utvikling innenfor de vedtatte prioriteringene.

Ettersom søknadene til sammen overstiger budsjettet for ordningen, må Utenriksdepartementet dessverre takke nei til svært mange søknader. Samtidig er det gledelig å se interessen og engasjementet i Norge for å arbeide nettopp i Armenia.