Svar på spørsmål om assistanse til flyktninger med krav på beskyttelse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om flyktninger med permanent opphold i Norge og krav på beskyttelse kan forvente assistanse fra utenrikstjenesten dersom de får problemer i utlandet.

Skriftlig spørsmål nr. 450 (2017-2018).
Datert 06.12.2017

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Jeg har blitt gjort oppmerksom på en sak hvor ei eldre kvinne med fast oppholdstillatelse i Norge er forsvunnet på en reise i Iran. Familien har ikke fått hjelp av Utenriksdepartementet til å lokalisere henne, eller bekreftet svar på hvorvidt hun har reist inn og ut av Norge.

Er det slik at flyktninger med permanent opphold i Norge og krav på beskyttelse, ikke kan forvente assistanse fra utenrikstjenesten dersom de får problemer i utlandet?

Utenriksministerens svar:
Jeg er ikke kjent med hvilken konkret sak spørsmålet viser til, og kjenner derfor ikke denne sakens forutsetninger.

Utenlandske borgere som er bosatt i Norge, og reiser på norsk reisedokument, får bistand av norsk utenrikstjeneste i tråd med Meld. St. 12 (2010–2011) om bistand til nordmenn i utlandet. I tillegg til kravet om bosetting i Norge, må vedkommende også ha brukt norsk reisedokument på reisen. Dersom vedkommende har reist på et annet reisedokument må eventuelle anmodninger om hjelp under opphold i tredjeland rettes til myndighetene i landet som har utstedt reisedokumentet.

Utenlandske borgere som benytter norsk reisedokument for reise til sitt opprinnelige hjemland kan ikke forvente samme hjelp som ved opphold i tredjeland. Myndighetene i det opprinnelige hjemlandet vil med stor sannsynlighet anse vedkommende som egen borger. Eventuell hjelp fra norske myndigheter vil normalt være avhengig av tillatelse fra myndighetene i hjemlandet.

Når norske borgere, eller utenlandske borgere med permanent opphold i Norge, meldes savnet i utlandet, er dette primært en politisak. Relevant utenriksstasjon og Utenriksdepartementet vil bistå politiet med det mål å oppspore den savnede. Heller ikke i disse sakene kan norsk UD forvente adgang eller informasjon.

Dersom saken det vises til gjelder en iransk statsborger, er det vår erfaring at norske myndigheter ikke vil få svar på sine henvendelser til iranske myndigheter. I Iran er personer av iransk opprinnelse, uavhengig av andre statsborgerskap, ansett som iranske borgere.

Spørsmål om registrering av inn- og utreise til Norge må rettes til justis- og beredskapsministeren.

Til toppen