Svar på spørsmål om utreise fra Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hvor mange av de som har fått eller bedt om assistanse til utreise fra Afghanistan har på et tidligere tidspunkt fått beskyttelse fra Afghanistan i Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 2884 (2020-2021).
Datert 27.08.2021

Fra representanten Jon Engen-Helgheim (Frp) til utenriksministeren:
Hvor mange av de som har fått eller bedt om assistanse til utreise fra Afghanistan, uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, har på et tidligere tidspunkt fått beskyttelse fra Afghanistan i Norge?

Utenriksministerens svar:
Jeg har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som opplyser at utlendingsmyndighetene foreløpig ikke har tilstrekkelig tallgrunnlag for å angi hvor mange av de evakuerte afghanske borgerne som har vært registrert med tidligere søknader eller tillatelser. Undersøkelser så langt tyder imidlertid på at det er et fåtall av de evakuerte som har hatt en asylsak til behandling i Norge. Foreløpig har heller ikke Utlendingsdirektoratet registrert at noen av de evakuerte med oppholdstillatelse i Norge, har oppholdstillatelse på beskyttelsesgrunnlag.

Jeg viser viser for øvrig til mitt tidligere svar på skriftlig spørsmål 2832 datert 18. august d.å.