Svar på spørsmål om Rapid Support Forces

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan Norge stiller seg til avtalen EU har inngått med Rapid Support Forces i Sudan og eventuell bruk av norske midler til formålet.

Skriftlig spørsmål nr. 158 (2017-2018).
Datert 03.11.2017

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hvordan stiller utenriksministeren seg til avtalen EU har inngått med Rapid Support Forces i Sudan, og er norske midler blitt brukt – enten direkte eller via EU – til dette formålet?

Utenriksministerens svar:
Norge gir ingen bilateral bistand til Sudan som direkte eller indirekte støtter Rapid Support Forces.

I november 2015 møttes afrikanske og europeiske land, deriblant Norge, i Valletta for sammen å finne løsninger på utfordringer knyttet til irregulær migrasjon fra Afrika. EUs flergiverfond, EUTF (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa), ble opprettet for å iverksette Valletta-toppmøtets handlingsplan. Norge er styremedlem i EUTF og har bidratt til fondet med 30 millioner kroner. For 2017 videreføres støtten med 50 millioner kroner.

Spørsmålet om støtte fra EU til Rapid Support Forces i Sudan har flere ganger blitt omtalt i media. Det har også blitt stilt i Europaparlamentet. Norge har tatt saken opp med EU, som forvalter av EUTF. Ifølge EU går det ingen midler fra EUTF, eller andre EU-mekanismer, til Rapid Support Forces eller til sudanske myndigheter.

Regjeringen legger vekt på å delta i det europeiske samarbeid med opprinnelses- og transittland om håndtering av migrasjon og flyktningkriser. For å redusere menneskesmugling og tap av menneskeliv på reisen gjennom Sahara og over Middelhavet, må vi komme den organiserte kriminaliteten til livs. I tråd med Valletta-handlingsplanens prioriteringer støtter EUTF tiltak som bidrar til sysselsetting, styrking av lokalsamfunn, bedre styresett og konfliktforebygging. Handlingsplanen fra toppmøtet følges opp gjennom den såkalte Khartoum-prosessen. Khartoum-prosessen omfatter et titalls land på Afrikas Horn og i Øst-Afrika, blant dem Sudan. Tilsvarende følger den såkalte Rabat-prosessen opp handlingsplanen for landene i Vest-Afrika.

Norge bidrar også til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og andre internasjonale organisasjoners arbeid for å hjelpe mennesker på flukt i regionen.

Til toppen