Svar på spørsmål om palestinske barn i israelske fengsler

Skriftlig spørsmål nr. 606 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hva Norge vil gjøre i forhold til kravet om at palestinske barn som blir arrestert av israelske myndigheter skal behandles i tråd med FNs konvensjon om barns rettigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 606 (2014-2015).
Datert 12.02.2015

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Ifølge Unicefs rapport fra 2013 sitter det hvert år 700 palestinske barn i israelske fengsler. Ulike organisasjoner arbeider for internasjonalt påtrykk for at initiativet til Military Cort Watch krav om at barn som blir arrestert i det minste skal behandles i tråd med FNs konvensjon om barns rettigheter. Flere europeiske regjeringer støtter kravene. Kvekerhjelpen i Norge har henvendt seg til UD om dette arbeidet uten å få svar. Hva er utenriksministerens syn på initiativet og vil han følge det opp?

Utenriksministerens svar:
Jeg er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn. Dette et tema vi prioriterer å ta opp både i bilaterale samtaler og i FNs relevante organer.

Barn og unge bør ikke fratas sin frihet. Fengsling uten rettmessig lov og dom er uakseptabelt. Når barn og unge fengsles uten lov og dom er dette en dobbel urett. Statistikken når det gjelder fengslede palestinske barn i Israel er usikker. Men uansett hvilke tall som er korrekte, så er mitt hovedanliggende at barns rettigheter skal respekteres og rettssikkerheten sikres.

Unicef har gjort et grundig og fortjenestefullt arbeid med å dokumentere de overgrep og brudd på rettsstatens grunnleggende prinsipper som arrestasjon og fengsling av barn og mindreårige kan innebære. Unicefs rapport fra mars 2013 «Children in Israeli Military Detention» ble fulgt opp i et notat fra Unicef fra desember i fjor.

Unicef kommer med i alt 38 praktiske forslag for å reformere det militære fengselssystemet for å sikre at barnas rettigheter ivaretas og dårlig behandling reduseres. Dette er noen av hovedforslagene: Frihetsberøvelse av barn er en siste utvei og bør vare kortest mulig. Arrestasjoner bør skje i dagslys. Plastikkremmer rundt håndleddene bør forbys. Transport må skje i verdige og sikre former, ikke med bind for øynene. Avhør av barn bør alltid foregå under påsyn av advokat og barnets familie. Barn skal ikke settes i isolat.

I Unicefs notat fra desember fremholdes det at Israel på flere punkter har fulgt opp forslagene fra rapporten for snart to å tilbake. Det viser at internasjonal oppmerksomhet om grunnleggende menneskerettigheter har betydning og gir resultater.

Palestinske barn som fengsles av Israel er et tema som er høyt prioritert av Norge. Arrestasjon av barn følges også opp tett av TIPH, det sivile sendelaget i Hebron som Norge leder. Sammen med andre nærstående land følger Norge opp dokumentasjon lagt frem av ledende frivillige organisasjoner og fremfører protester til israelske myndigheter. Vi forventer at Israel følger opp de forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet og at menneskerettsstridig praksis opphører.

Til toppen