Svar på spørsmål om forhandlinger etter brexit

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om hva regjeringen har gjort etter Storbritannias vedtak om uttreden av EU for å sikre at Norge inkluderes i forhandlinger om felles løsninger som berører det indre marked.

Spørsmål nr. (2016-2017)
Datert 21.2.2017

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap):
I Europautvalgsmøtet den 30. november 2016 orienterte statsråd Aspaker om de foreløpige analysene av følgene for Norge av at Storbritannia går ut av EU og EØS-avtalene, hvor det heter at det er viktig å unngå en situasjon der Norge står uten overgangsordninger eller permanente avtaler, mens EU og Storbritannia har slike. Det er derfor i Norges interesse å bli inkludert i diskusjoner om felles løsninger mellom EU og Storbritannia i spørsmål som berører det indre marked. Hva har regjeringen gjort for å sikre at Norge inkluderes i forhandlingene?

EØS- og EU-ministerens svar:
Når Storbritannia forlater EU, vil landet også forlate EØS-samarbeidet og det vil måtte etableres et nytt avtalegrunnlag for samarbeidet mellom Norge og Storbritannia.

I første omgang vil Storbritannia og EU forhandle om britenes utmeldelse av EU. Norge er ikke part i de kommende forhandlingene som i henhold til artikkel 50 i Traktaten om Den europeiske union vil være mellom EU og Storbritannia.

Vi blir imidlertid direkte berørt av utmeldingsforhandlingene fordi vi gjennom EØS-avtalen er en del av det felles europeiske indre marked. Det fremtidige bilaterale avtaleforholdet mellom Norge og Storbritannia vil følge av forhandlinger oss imellom.

Vi er i nær kontakt med Storbritannia, EU-institusjonene og sentrale EU-land om prosessene forbundet med Storbritannias uttreden av EU - både for å lytte til deres vurderinger og for å understreke Norges spesielle posisjon og behov. Statsministeren og en rekke av regjeringens øvrige medlemmer har allerede hatt viktige samtaler med sine respektive kolleger, og ytterligere møter er berammet i nær fremtid. Jeg kan forsikre representanten Hansen om at vi tar opp brexit og betydning for Norge i alle våre samtaler.

Et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid etter britisk uttreden vurderes som viktig også for EU-siden. Vi er derfor enige om å ha tett dialog under forhandlingene, noe som ble understreket av EUs forhandlingsleder Michel Barnier da han på regjeringens invitasjon var i Oslo 25. januar.

Jeg tror ikke noe annet land har hatt så tett kontakt med Storbritannia, og heller ikke med EU-siden, som Norge har hatt i tiden som har gått siden folkeavstemningen om brexit. Dette fortsetter vi med.

Til toppen