Historisk arkiv

Svar på spørsmål om flyktningeleiren Camp Liberty

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (Frp) om den irakiske flyktningeleiren Camp Liberty.

Skriftlig spørsmål nr. 1393 (2011-2012)

Fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (Frp):
Vil utenriksministeren bidra til at det internasjonale presset mot irakiske myndigheter holdes oppe slik at den humanitære situasjonen for de iranske flyktningene i Camp Liberty bringes til et akseptabelt nivå og at det arbeides for å finne en konstruktiv løsning for flyktningene? 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Spørsmålet om Norges holdning til Camp Ashraf har vært reist flere ganger, senest 5. januar 2012, og jeg viser også til mine svar fra oktober-november 2011 vedrørende denne saken. Siden den gang har situasjonen på bakken endret seg betydelig. Om lag 2000 innbyggere er i perioden februar – mai 2012 overført fra Camp Ashraf til Camp Liberty. De resterende innbyggerne, som utgjør om lag 1200 personer, skal etter planen overføres i løpet av de kommende uker. 

Tidligere huset Camp Liberty om lag 5500 amerikanske soldater. Leiren har tilstrekkelig infrastruktur for opphold, men den er ikke beregnet på permanent bosetning. Det har hele tiden vært meningen at Camp Liberty bare skal være et midlertidig oppholdssted i påvente av en permanent løsning. 

Fristen for stengning av Camp Ashraf, som var 30. april 2012, er blitt utsatt. Noen av innbyggerne i Camp Liberty har valgt å forlate leiren og bedt om UNHCRs bistand til dette.  Disse er overlevert til irakiske myndigheter, i forståelse med innbyggerne, og tas nå hånd om av irakiske myndigheter. 

Noen har også vendt tilbake til Iran. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har i den forbindelse ikke registrert at noen av de repatrierte beboerne har blitt arrestert, men de har ofte måttet ta tydelig avstand fra den organisasjonen de representerte, ”Folkets Mujaheddin”, i iranske media. 

Det foreligger også en plan for flytting fra Camp Ashraf til Camp Liberty, med en økonomisk ramme på vel USD 40 millioner. FNs høykommissær for flyktninger har anmodet giverland om å støtte denne planen finansielt og har dessuten bedt om at flere beboere i leirene får gjenbosetting i tredjeland. 

Fra norsk side har vi vurdert begge deler. Vi har ikke funnet rom for å støtte planen finansielt. Begrunnelsen for det er primært at den ikke faller inn under norske humanitære prioriteringer. Vi har heller ikke akseptert en kvote for gjenbosetting fra Camp Liberty. Én grunn til det er at det nå er svært knapt med plasser igjen på den såkalt åpne underkvoten. 

Norske utlendingsmyndigheter vil imidlertid behandle konkrete søknader fra UNHCR på vanlig måte. Så vidt jeg kjenner til er Norge her på linje med de andre nordiske land i håndteringen av forespørslene fra UNHCR. 

Jeg vil samtidig understreke at Norge på prinsipielt grunnlag støtter fullt ut den MoU (Memorandum of Understanding) som FN og Irak undertegnet 25. desember 2011. Den har som formål å legge til rette for varige løsninger for leirbeboerne og i neste omgang stenge leirene. Det er positivt at irakiske myndigheter har bekreftet sitt ansvar for beboernes sikkerhet, at de har tillatt FN-observatører døgnet rundt, og at fristen for stenging av leiren er utsatt for å kunne gi tid til gjennomføring av en prosess for en ordnet og humanitær avvikling av Camp Ashraf. Jeg tok dette opp med min irakiske kollega da han besøkte Norge for kort tid siden. Det er nå viktig at beboerne og deres ledere også støtter opp om en slik prosess og respekterer betingelsene i den undertegnede MoU.