Svar på spørsmål om Colombias arbeid mot avskoging

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om Norge i forbindelse med bidragene til Colombias arbeid mot avskoging vil stille tydelige, offentlige forventninger om at landet begynner å levere resultater i form av reduksjon i angrepene på miljø- og menneskerettighetsforkjempere, og i så fall, når og hvordan.

Skriftlig spørsmål nr. 413 (2021-2022).
Datert 18.11.21

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Under Cop26 ble det annonsert at Norge, Storbritannia og Tyskland vil bidra med 300 millioner kroner til Colombia for nye og forsterkede tiltak mot avskoging. Dette ble annonsert mens Colombia ble hedret for sitt arbeid med å beskytte skog. Vil Norge stille tydelige, offentlige forventninger om at Colombia begynner å levere resultater i form av reduksjon i angrepene på miljø- og menneskerettighetsforkjempere, og i så fall, når og hvordan?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen deler representantens bekymring knyttet til situasjonen for miljø- og menneskerettighetsforsvarere i Colombia. Disse gruppene utsettes for trusler, trakassering og drap i stort antall - en utvikling som også undergraver innsatsen både for å implementere fredsavtalen og redusere avskogingen.

Fra norsk side har vi en kontinuerlig dialog med colombianske myndigheter, både gjennom vår ambassade i Bogotá og gjennom Colombias ambassade i Oslo. I denne dialogen er den utstrakte volden og behovet for styrket beskyttelse av miljø-, menneskerettighets-forkjempere, lokale ledere, kvinnelige sivilsamfunnsledere, urfolk og tidligere Farc-soldater et gjennomgangstema. Situasjonen for miljø- og menneskerettighetsforkjempere ble også diskutert i et møte mellom statsminister Støre og president Duque under Cop26 tidligere denne måneden. Ambassaden gjennomfører og deltar på regelmessige feltbesøk til utsatte områder og lokalsamfunn for bl.a. å vise offentlig støtte til miljøforkjempere og urfolksledere.      

I flere av prosjektene og programmene som finansieres av Norge er det et spesielt fokus på beskyttelses- og varslingsmekanismer. Vi støtter også et eget program som bidrar til økt beskyttelse av kvinnelige sivilsamfunnsledere i utsatte områder. Det vil fra norsk side satses ytterligere på denne typen tiltak fremover, samt iverksettes konkrete innsatser for å sikre økt fokus i colombiansk media på risikosituasjonen for disse utsatte gruppene.

I vår dialog med Colombia og gjennom offentlige uttalelser som tweets, nyhetssaker, etc. uttrykkes det klare forventninger om at den negative utviklingen må snu. Tyskland, Norge og Storbritannia har i sin kommunikasjon med myndighetene gitt uttrykk for at mer må gjøres for å beskytte miljøforsvarere og urfolksledere. Dette ble senest gjort i september under det siste møtet i høynivåkomiteen under felleserklæringen for klima- og skogsamarbeidet.

Norge har ved ulike anledninger har tatt opp situasjonen for miljø- og menneskerettighetsforsvarere i Colombia i FNs sikkerhetsråd. Den alvorlige situasjonen er også et tema i vår dialog med FN-operasjonen i Colombia. Norge legger stor vekt på å være en tydelig støttespiller for det viktige arbeidet som FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling gjør i landet. I FNs menneskerettighetsråd har vi flere ganger, og senest i februar i år, tatt opp situasjonen for miljø- og menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Fra norsk side vil vi fortsette engasjementet for menneskerettigheter og bærekraftig fred i Colombia i relevante fora og sammenhenger.