Svar på spørsmål om Egypt og menneskerettigheter

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om hvordan Norge arbeider for å beskytte menneskerettighetsforkjempere i Egypt.

Skriftlig spørsmål nr. 1280 (2015-2016).
Datert 13.06.2016

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren:
På hvilken måte jobber Norge for å beskytte menneskerettighetsforkjempere i Egypt og for å fremme tros – og livssynsfrihet i Egypt, særlig med tanke på livssynsminoriteter?

Utenriksministerens svar:
Norge fører en aktiv politikk for å støtte MR-forkjempere og religiøse minoriteters rettigheter. Dette er blant annet reflektert i regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 (2014-2015)).

Norge har blant annet tatt initiativ til flere resolusjoner i FN til støtte for MR-forkjempere, vi tar opp deres situasjon i bilaterale samtaler og vi stiller kritiske spørsmål til enkeltland under landgjennomgangene i FNs menneskerettighetsråd. Rettighetene til tros- og livssynsminoriteter står sentralt i vårt menneskerettighetsarbeid, og Utenriksdepartementets innsats for religiøse minoriteter har de siste årene vært organisert innenfor rammene av et eget minoritetsprosjekt.

I Egypt følger vi menneskerettighetssituasjonen nøye. Norge har regelmessig kontakt og informasjonsutveksling med MR-forkjempere og deres organisasjoner. Mange MR-forkjempere i landet opplever at de er under press, og vi følger opp deres situasjon på ulike vis, blant annet gjennom kontakt med myndighetene, observasjon av rettssaker og andre typer støtte.

Når det gjelder tros- og livssynsfrihet, gir Norge støtte til trosbaserte organisasjoners arbeid med bekjempelse av kjønnsbasert vold og retten til helse. Vi støtter et samarbeid mellom kirker, moskéer og lokalsamfunn for økt toleranse i grunnskolen, og et initiativ for sysselsetting av ungdom på tvers av sekteriske grupperinger. Vi har kontakt med den koptiske kirken, og pave Tawadros besøkte Norge i 2014. En av hans biskoper planlegger et besøk til Norge til høsten, og vil i den anledning også ha møter med Utenriksdepartementet.

Det er viktig å understreke at det er myndighetene i Egypt som har ansvaret for å sikre ytringsfrihet, religionsfrihet og forsamlingsfrihet for sine innbyggere. Senest under mitt møte med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry i Paris den 3. juni, oppfordret jeg Egypt til å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Jeg kan forsikre om at Norge vil fortsette å følge opp situasjonen for MR-forkjempere og religiøse minoriteters rettigheter i Egypt.