Forsiden

Svar på spørsmål om eksport til Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre ) om hva som lå til grunn for at eksporten (av varer til militær bruk i Iran) opphørte i 2012, og hvorfor ikke Norge justerte  holdningene til dette tidligere og hvordan tenker utenriksministeren å følge opp for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Skriftlig spørsmål nr. 849 (2022-2023).
Datert 02.01.2023

Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til utenriksministeren:
Hva lå til grunn for at eksporten opphørte i 2012, hvorfor justerte ikke Norge holdningene til dette tidligere og hvordan tenker utenriksministeren å følge opp for å forhindre at noe lignende skjer igjen?

Utenriksministerens svar:
Iran har vært underlagt sanksjoner siden 2006. Gjeldende bestemmelser for eksport til Iran fremkommer i eksportkontrollforskriften og Iran-forskriften. Iran-forskriften ble sist endret i januar 2016.

Norges implementering av sanksjonene mot Iran er i tråd med vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd. Norge har også sluttet opp om og gjennomført EUs våpenembargo mot Iran. Det innebærer at eksportkontrollforskriftens §7b kommer til anvendelse ved eksport av enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk i Iran.

Følgelig vil enhver leveranse til militær bruk i Iran være regulert etter norsk eksportkontrollregelverk.

Utenriksdepartementet samarbeider tett med partnere i det nasjonale samarbeidet om eksportkontroll. Det er Politiets sikkerhetstjeneste som gjennom politiloven er ansvarlig for å forebygge og eventuelt etterforske mulige brudd på eksportkontrollregelverket.

Taushetsplikten etter eksportkontrolloven forhindrer meg fra å kommentere detaljer i den enkeltsaken representanten viser til.