Svar på spørsmål om Energy+

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) om hva ministeren vil gjøre for å styrke og videreutvikle Energy+.

Skriftlig spørsmål nr. 940 (2013-2014).
Datert 13.06.2014

Fra representanten Rigmor Andersen Eide (KrF) til utenriksministeren: 
Hvordan vil statsråden styrke og videreutvikle Energy+?

Utenriksministerens svar:
Målet med det internasjonale energi- og klimainitiativet Energy+ er å øke tilgangen til bærekraftige energitjenester til de 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet og de 2,8 milliarder mennesker som i dag er avhengig av lite effektive og forurensende kokeovner. Samtidig skal Energy+ bidra til å redusere klimagassutslippene fra energisektoren i utviklingsland. 

Gjennom partnerskap mellom giverland, mottakerland, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og ikke minst privat sektor, forsterker Energy+ verdenssamfunnets innsats for å bringe fornybar energi og energieffektivisering til fattige land der en stor del av befolkningen ikke har, eller kan regne med å få tilgang til energi i de nærmeste årene. Målet er å bistå landene med å utvikle sine egne, fornybare energibærere som vannkraft, solenergi, vind, termisk energi, samt biobrensel som ikke fører til avskoging. I tillegg er det behov for å ta i bruk mer energieffektive løsninger, blant annet mer effektive kokeovner. 

Energy+ har oppnådd internasjonal anerkjennelse fordi initiativet, i motsetning til andre energitiltak, skal måle og rapportere både økt tilgang til energitjenester og oppnådde klimagassreduksjoner. Energy+ partnerskapet omfatter i dag over 50 deltakere. Det er igangsatt sektorbasert samarbeid i Etiopia, Liberia og Bhutan. Det forhandles med Nepal om et samarbeid der Danmark skal være ledende land. Energy+ anses som et viktig leveringsinstrument for FNs initiativ «Sustainable Energy for All». 

Regjeringen viderefører Energy+ med det samme mandat og innretning som forrige regjering besluttet i april 2013. Det ble da foretatt en vurdering av Energy+ og mandatet ble justert og forlenget til 2017. Det legges vekt på at Energy+ skal bidra til å gi fattige tilgang til moderne energitjenester. Det skal betales for oppnådde resultater i form av ny produksjon av rene KWh og for tilgang til ren energi. Den positive klimaeffekten oppnås ved at flere får tilgang til moderne energitjenester fra rene energikilder. Denne effekten skal også måles og rapporteres. Energy+ har følgelig både en utviklingsdimensjon og en klimadimensjon. 

Regjeringen ser på initiativet som viktig fordi det også har et tydelig fokus på å legge til rette for private og kommersielle investeringer. Medvirkning fra næringslivet er nødvendig for å nå de ambisiøse målene om tilgang for alle innen 2030. Regjeringens mål er at all satsing på ren energi innrettes slik at den skaper incentiver til å velge de mest klimavennlige løsningene i energisektoren.

Til toppen