Svar på spørsmål om Andøya

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) om mulighetene for direkte, kommersiell flyfrakt fra Andøya flystasjon.

Skriftlig spørsmål nr. 689.
Datert 10.12.2020

Fra representanten Willfred Nordlund (Sp) til utenriksministeren:
Etter et besøk hos Vesteraalens i 2019 lovte utenriksministeren å gjøre avklaringer med Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for hva slags muligheter der lå for direkte kommersiell flyfrakt fra Andøya flystasjon, mens forsvaret bruker basen som utgangspunkt for maritim overvåkning. Ble denne avklaringen gjort og hva var konklusjonen?

Utenriksministerens svar:
En bærekraftig utvikling av Andøya, basert på de vedtak som Stortinget har fattet, er viktig for regjeringen. I oppfølgingen av vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon er regjeringen derfor opptatt av en god omstilling av andøysamfunnet, noe jeg også vektla under besøket hos Vesteraalens i 2019 som representanten viser til.

Når det gjelder status for avklaringer knyttet til den fremtidige bruken av Andøya flystasjon, har Forsvarsdepartementet mottatt en anbefaling fra Forsvarssjefen, som nå utredes. Den foreløpige vurderingen er at det skal være mulig å finne gode løsninger som ivaretar Forsvarets behov og samtidig legger til rette for sivil utvikling.

For øvrig viser jeg til forsvarsministeren og samferdselsministeren for ytterligere utdyping av spørsmål som hører inn under deres respektive ansvarsområder.