Svar på spørsmål om budsjettmidler til fredsarbeid

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om UD vil lyse ut midler til fredsarbeid som norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke på for budsjettåret 2018.

Skriftlig spørsmål nr. 1099 (2017-2018).
Datert 07.03.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil UD lyse ut midler til fredsarbeid som norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke på for budsjettåret 2018?

Utenriksministerens svar:
Fra 2018 er tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» avviklet (jf. omtale i Prop 1S (2017-18)). Ordningen ble tidligere finansiert over to poster på statsbudsjettet: 118.71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter, som ikke er ODA-rapporterbar, og fra post 164.72 Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, som er en bistandspost. Denne sistnevnte posten finansierte også ordningen «Utvikling og nedrustning», som tidligere har støttet internasjonale organisasjoner, bl.a. Ican International.

Ordningen «Utvikling og nedrustning» på bistandsbudsjettet videreføres over den nyopprettede posten 164.75 og vil utlyses i nær fremtid. Norske sivilsamfunnsorganisasjoner er velkomne til å søke om støtte til relevante prosjekter over denne ordningen.

Det har vært vanskelig å finne relevante prosjekter for kjernefysisk nedrustning som oppfyller Stortingets forutsetning om at all bistand skal kunne klassifiseres i henhold til OECDs regelverk. Derfor er midlene til støtte til organisasjoner som arbeider for kjernefysisk nedrustning flyttet, og fra 2018 avsatt på UDs budsjettpost for diverse tilskudd.

Disse midlene er delvis øremerket av Stortinget selv, til henholdsvis Ican og Norske leger mot atomvåpen (NLA). Utenriksdepartementet er i dialog med Ican og NLA om tildelingen av disse midlene basert på konkrete prosjektsøknader. For de resterende midlene vil departementet vurdere relevante søknader, bl.a. til tiltak innen utdanning og forskning på kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.

Til toppen