Svar på spørsmål om eksport og menneskerettigheter

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om det stilles krav om at selskaper som produserer og eksporterer gass fra norsk sokkel skal følge menneskerettighetene.

Skriftlig spørsmål 572 (2020-2021).
Datert 26. november

Spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
Stilles det krav om at selskaper som produserer og eksporterer gass fra norsk sokkel skal respektere menneskerettighetene?

Utenriksministerens svar:
Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, og er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Fra norsk side har vi vært særlig opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. Norske myndigheter har siden 2007 inntatt en «føre var»-holdning når det gjelder Vest-Sahara, i form av en offisiell fraråding som blant annet understreker at for å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.

Den norske frarådingen innebærer ikke noe rettslig bindende forbud, men er ment som en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara.

Det foreligger ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner.

Norge er bekymret for utviklingen i Vest-Sahara og henstiller til partene om å respektere våpenhvilen fra 1991. Videre støtter Norge FNs arbeid for en politisk løsning og understreker betydningen av at generalsekretæren utnevner en ny spesialutsending snarest. Denne posisjonen legges til grunn, også når vi fra januar 2021 vil være medlem av FNs sikkerhetsråd.

Petroleum som er produsert på norsk sokkel og selges inn i markedet kan bli solgt flere ganger på vei fra Norge og til sluttbruker. Den internasjonale handelen av olje og gass reguleres ikke av norske myndigheter. Selv om gassen kommer fra norsk sokkel, er det den enkelte selgers ansvar å etterleve internasjonale lover, sanksjoner og embargoer, og etterleve de retningslinjer og råd som gjelder i de ulike selskapenes hjemland.