Svar på spørsmål om ulikhetene i global helse

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Ruth Grung (Ap) om hvordan Norge stiller seg til en FN-rapport om ulikhetene i global helse og hva ministeren vil gjøre for at rapporten blir drøftet videre på forpliktende nivå i FN.

Skriftlig spørsmål nr. 637 (2016-2017).
Datert 08.02.2017

Fra representanten Ruth Grung (Ap):
Ulikhet i global helse er økende. I høst forelå en rapport fra FNs høynivåpanel som ga en detaljert og god beskrivelse av utfordringsbildet fulgt opp av konkrete anbefalinger. Den internasjonale legemiddelindustrien har sterke allierte i den vestlige verden og det er stor motstand i USA, Japan og EU mot å behandle rapporten på øverste nivå i FN og WHO.

Hvordan stiller Norge seg til rapporten og hva vil ministeren konkret gjøre for at den blir drøftet videre på forpliktende nivå i FN, og i WHO/WHA i mai?

Utenriksministerens svar:
Tilgang til livreddende medisiner og vaksiner i utviklingsland har vært et viktig mål for norsk bistand i en årrekke. Gjennom for eksempel vaksinealliansen Gavi har Norge bidratt til at millioner av barn har blitt vaksinert.

Norge har også bidratt til å fremme diskusjon rundt tilgang til medisiner i Verdens helseorganisasjon. Under styremøtet i Verdens helseorganisasjon i januar foreslo Norge og flere andre land at rapporten fra FNs høynivåpanel bør sees i sammenheng med Verdens helseorganisasjons eget arbeid på dette området. Det vil nå bli anledning for videre diskusjon om å styrke tilgangen til legemidler under helseforsamlingen i mai under agendapunktet om medisin- og vaksinemangel.

Årsakene til at utviklingsland har manglende tilgang på medisiner og vaksiner er mange og komplekse. Tilgang avhenger blant annet av priser, innkjøpssystem, regulatoriske rammeverk, og i hvilken grad land har fungerende helsesystemer med kvalifisert helsepersonell. Rapporten fra FNs høynivåpanelet fokuserer i hovedsak på immaterielle rettigheter, som er et av mange elementer som påvirker prisen på medisiner og vaksiner. Over 90 prosent av legemidlene på listen over anbefalte legemidler fra Verdens helseorganisasjon, er ikke underlagt patenter.

Gjennom blant annet legemiddelinitiativet Unitaid fremmer Norge frivillige ordninger for at patentholdere kan lisensiere produksjon av legemidler til generiske produsenter, for salg til lav pris i fattige land. Når det gjelder medisiner og vaksiner som enda ikke er utviklet og som ikke har et kommersielt marked, støtter vi produktutviklingspartnerskap for å stimulere forskning og utvikling. Utvikling av incentivordninger og innkjøpsgarantier er andre metoder vi har bidratt til for å stimulere produktutvikling og prisreduksjoner.

Statsministerens lansering nylig av den nye globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi), er et annet eksempel på hvordan vi bidrar til å utvikle nye vaksiner.

Til toppen