Forsiden

Svar på spørsmål om Norges engasjement overfor Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan redegjøre for aktiviteten i Instex, og hvordan utviklingen i atomavtalen JCPOA, økt iransk involvering i krigen i Ukraina og menneskerettighetssituasjonen i Iran vil påvirke Norges engasjement.

Skriftlig spørsmål nr. 865 (2022-2023).
Datert 04.01.2023

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Kan utenriksministeren redegjøre for aktiviteten i Instex, og hvordan utviklingen i atomavtalen JCPOA, økt iransk involvering i krigen i Ukraina og menneskerettighetssituasjonen i Iran vil påvirke Norges engasjement? 

Utenriksministerens svar:
Som representanten påpeker har betalingsmekanismen Instex, som ble opprettet i 2019, forsøkt å legge til rette for legitim handel mellom Europa og Iran i snart fire år. Det har vært stor etterspørsel etter en slik tjeneste fra europeiske eksportører, hovedsakelig fra den humanitære sektoren, men Iran har bare gått med på én enkelt transaksjon tidlig i 2020 som gjaldt eksport av humanitære varer fra Europa til Iran.

På denne bakgrunn er landene som er aksjonærer i Instex, herunder Norge sammen med andre europeiske land (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland), i ferd med å evaluere det fremtidige behovet for Instex. Denne prosessen pågår fortsatt og ingen formell beslutning er tatt av aksjonærene ennå. Vurderingen av Instex foretas på egne premisser, uavhengig av vurderingene av atomavtalen med Iran (JCPOA).

Irans manglende gjennomføring av sine atomrelaterte forpliktelser under JCPOA er beklagelig og dypt bekymringsfull. Norge har vært en sterk støttespiller for JCPOA fra starten av. Full gjennomføring er fortsatt det beste tilgjengelige alternativet for å kontrollere at Iran ikke utvikler kjernevåpen. Vi håper at avtalen kan gjenopplives, og vi har gjentatte ganger oppfordret Iran til å etterleve sine forpliktelser under JCPOA, og å samarbeide fullt ut med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Situasjonen i Iran er dypt foruroligende. Norge fordømmer Irans henrettelser av personer som ble arrestert under demonstrasjonene. Vi oppfordrer Iran til å stanse bruk av dødsstraff og til å  respektere menneskerettighetene. Norge er imot all bruk av dødsstraff. Dette ble senest tatt opp med Irans ambassadør da han ble innkalt til en samtale i UD om dette 13. desember 2022. I samtalen uttrykte Utenriksdepartementet tydelig at det som nå skjer i landet er helt uakseptabelt og må stanse. Iran ble spesifikt oppfordret til umiddelbar stans i henrettelsene. Som følge av ytterligere henrettelser i Iran, har Utenriksdepartementet innkalt Irans ambassadør til ny samtale denne uken.

Vi vil sammen med likesinnede land fortsette å engasjere oss for en bedre menneskerettighetssituasjon i Iran. Jeg vil fortsette å lytte til sivilsamfunnsrepresentanter som engasjerer seg for å forbedre situasjonen i Iran. Jeg er også opptatt av å bevare styrken i det multilaterale systemet som en arena for dialog der alle land har mulighet til å delta og å fremme sine synspunkter, men også bli holdt ansvarlig for sin politikk.

Dialogen fremmes gjennom mange kanaler og menneskerettighetene står sentralt. Ambassaden vår i Teheran vil engasjere seg sammen med likesinnede og levere tydelige budskap til iranske myndigheter. Utenriksdepartementet vil fortsette å fremme norske synspunkter overfor den iranske ambassaden. Vårt engasjement i FN vil bli videreført med uforminsket styrke. Vi vil fortsette å slutte opp om EUs sanksjoner mot Iran, inkludert under tiltaksregimet for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.