Svar på spørsmål om norske næringsinteresser og Iran

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) om hvordan utenriksministeren fremmer norske næringsinteresser overfor Iran.

Skriftlig spørsmål nr. 1271 (2015-2016).
Datert 10.06.2016

Fra representant Geir Pollestad (Sp) til utenriksministeren:
Hvordan arbeider utenriksministeren for å fremme norske næringslivsinteresser i et krevende marked som Iran?

Utenriksministerens svar:
I januar i år konkluderte Det internasjonale atomenergibyrå IAEA med at Iran hadde overholdt sine innledende forpliktelser i henhold til atomavtalen, og de atomrelaterte sanksjonene mot Iran ble opphevet. Iran er et land med store naturressurser, og med behov for utenlandske investeringer og kompetanse. Dette har åpnet opp for nye markedsmuligheter for norske selskaper i Iran.

Interessen for det iranske markedet er stor i norsk næringsliv, noe som gjenspeiles i en rekke aktiviteter det siste året. Den 15. oktober 2015 besøkte statssekretær Tore Hattrem Teheran sammen med en norsk næringslivsdelegasjon. Den 17. februar i år organiserte departementet et næringslivsseminar med ca. 90 deltakere fra norske bedrifter som del av Irans viseutenriksminister Takht-Ravanchis program i Oslo. Den 13. juni, under Irans utenriksminister Zarifs besøk til Oslo, arrangerte departementet, i samarbeid med Prio, et seminar om norsk-iranske relasjoner i lys av atomavtalen med bred deltakelse fra norske næringslivsaktører.

Utenriksminister Zarif la under sitt besøk stor vekt på at Iran ønsker norsk næringsliv velkommen til landet, og vi opplever interesse fra Iran for å tiltrekke seg norske investeringer, teknologi og kompetanse innen sentrale sektorer.

Det gjenstår imidlertid flere sanksjoner og begrensninger (restriktive tiltak) mot Iran som norsk næringsliv må forholde seg til. Departementet har tett og jevnlig kontakt med viktige bransjeorganisasjoner og andre næringsaktører om muligheter og problemstillinger i det iranske markedet. Norges rederiforbund organiserer samlinger med sine medlemmer og andre relevante aktører, og her er UD deltaker og bidragsyter. Det er også jevnlig kontakt med Intsok, NHO, Innovasjon Norge og regionale næringslivsmiljøer.

Utenriksdepartementet ønsker å yte god service til norske bedrifter som vil handle med Iran. Vi er opptatt av å gi god og riktig informasjon, og det er opprettet en egen servicetelefon for å sikre at alle aktører kan gjøre seg godt kjent med gjeldende regelverk. Departementet legger vekt på at norske selskaper må forholde seg til forventninger om ansvarlig næringsvirksomhet i Iran og utvise nødvendig aktsomhet.

Iran vil fremdeles være et krevende marked. Den norske ambassaden i Teheran har derfor blitt styrket med én utsendt diplomat som i hovedsak skal jobbe med å fremme norsk næringsliv. Dette vil bidra til å øke vår kompetanse på iranske næringsforhold, noe som ytterligere vil styrke rammebetingelsene for norske bedrifter i landet.