Svar på spørsmål om bekjempelse av religiøse konflikter

Skriftlig spørsmål nr. 1059 (2014–15)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om hvordan Norge vil ta en lederrolle i å bekjempe religiøse konflikter nasjonalt og internasjonalt.

Skriftlig spørsmål nr. 1059 (2014–15).
Datert 03.06.2015

Fra representanten Abid Q. Raja (V):
Hvordan mener og planlegger statsråden at Norge skal ta en lederrolle hva gjelder å bekjempe religiøse konflikter nasjonalt og internasjonalt?

Utenriksministerens svar:
Det er en viktig oppgave for regjeringen å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette gjelder uavhengig av om radikaliseringen og den voldelige ekstremismen har opphav i ytterliggående politiske miljøer på høyre- eller venstresiden, eller jihadistiske grupperinger. Det er de voldsforherligende ideologiene, og den radikalisering de medfører, vi må bekjempe, uavhengig om de er religiøst begrunnet eller ei.

Internasjonalt foregår det nå et omfattende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Norge er her et av landene som aktivt har fulgt opp president Barack Obamas initiativ ved å arrangere den europeiske oppfølgingskonferansen i Oslo 4. – 5.juni. Konferansen hadde mer enn 350 deltakere fra hele Europa, og en hel dag var rettet mot ungdom under overskriften Youth Against Violent Extremism. Som et resultat av konferansen ble det etablert et europeisk ungdomsnettverk som arbeider for respekt og toleranse, og mot ekstremismens intoleranse og forakt for alle som tenker, mener og oppfører seg annerledes. Konferansen samlet også myndighetspersoner som vil ta arbeidet med å kjempe mot ekstremisme og for grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og rettsstatsprinsipper videre på nasjonalt nivå i europeiske land.

Regjeringen arbeider mot voldelig ekstremisme også i en større internasjonal kontekst. Vi bruker våre betydelige bistandsmidler til å styrke arbeidet for forebygging av voldelig ekstremisme og støtte utdanning og yrkesopplæring, slik at flere ungdommer kan være med på å skape sin egen fremtid. Sårbare grupper rekrutteres oftere til ekstremistiske miljøer. Vi vil derfor bruke fire milliarder kroner i tiden frem til 2017 på nettopp yrkesopplæring og utdanning, og ytterligere 100 millioner på internasjonale prosjekter som skal motvirke voldelig ekstremisme i de delene av verden som er mest utsatt. Vi vil også fortsette med å støtte det langsiktige arbeidet FN utfører for å forebygge terrorisme. Her vil vi fokusere på rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, da dette er viktige og sterke deler av vårt forsvarsverk mot voldelig ekstremisme.

Til toppen