Dokument

Svar på spørsmål om kontakt med Taliban-regimet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om hvor mye kontakt norske myndigheter har hatt med Taliban-regimet etter Oslo-besøket, og om regjeringen kommer til å kutte kontakten med Taliban etter at alle løftene gitt i Oslo er brutt og overlate dialogen til internasjonale organisasjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 2032 (2021-2022).
Datert 11.05.2022

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp):
Hvor mye kontakt har norske myndigheter hatt med Taliban-regimet etter Oslo-besøket, og kommer regjeringen til å kutte kontakten med Taliban etter at alle løftene gitt i Oslo er brutt og overlate dialogen til internasjonale organisasjoner?

Utenriksministerens svar:
Vi er klare og tydelige på Norges forventninger i våre samtaler med de facto myndighetene. Innskrenking i kvinners rettigheter er uakseptabelt. De facto myndighetenes politikk fortsetter å undertrykke kvinner og jenter istedenfor å håndtere den økonomiske krisen og behovet for en inkluderende regjering.

Norge gir betydelig bistand til Afghanistan gjennom FN og ikke-statlige organisasjoner. Flere norske humanitære organisasjoner driver viktig arbeid i landet, og jeg mener det er viktig at vi har kontakt med makthaverne for å sikre at den humanitære assistansen kan gis uhindret og at hjelpen kommer fram. Vi har også behov for kontakt i forbindelse med konsulære saker som berører norske statsborgere.

Dialog er nødvendig selv om Taliban har verdier som er langt unna våre og treffer avgjørelser som fører utviklingen i gal retning. Isolasjon risikerer å øke fattigdom, ytterligere å forverre kvinners og jenters rettsstilling og skape grobunn for ekstremisme og ytterliggående terrorgrupper, noe som ikke er i norsk interesse. Det afghanske sivilsamfunnet og afghanske kvinner trenger støtte. De har sagt at de ønsker dette fra oss og at de er bekymret for å stå alene. Det finnes ingen gode alternativer til at det internasjonale samfunn er med og taler deres sak overfor de facto myndighetene.