Svar på spørsmål om partnere i  utviklingspolitikken

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om hvordan regjeringen arbeider for å sørge for at partnere i norsk utviklingsarbeid ikke bidrar til å legitimere selskaper som står bak grove menneskerettighetsbrudd.

Skriftlig spørsmål nr. 2409 (2020-2021).
Datert 09.06.2021.

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) til utviklingsministeren:
Hvordan arbeider regjeringen for å sørge for at partnere i norsk utviklingsarbeid ikke bidrar til å legitimere selskaper som står bak grove menneskerettighetsbrudd, og hva slags rutiner og retningslinjer finnes det for å sørge for at norske samarbeidspartnere ikke deltar i en slik legitimeringsprosess? 

Utviklingsministerens svar:
Hovedmålet med norsk utviklingspolitikk er å utrydde ekstrem fattigdom og nå de andre bærekraftsmålene. Skal dette lykkes, er det avgjørende å utøve grundig kontroll med at midlene som bevilges over bistandsbudsjettet skaper utvikling og brukes slik de skal.

Våre samarbeidspartnere er derfor pålagt å praktisere åpenhet knyttet til inntekter, utgifter, avtaler, samarbeidspartnere og resultater. Alle tilskuddsmottakere er forventet å ha etiske retningslinjer for sin virksomhet og selv følge disse.

Det foretas jevnlige vurderinger av samarbeidspartnerne i bistandsforvaltningen. Menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø og anti-korrupsjon er tverrgående hensyn i utviklingssamarbeidet. Dette skal vurderes i risikoanalysen som foretas før det fattes beslutning om støtte til prosjekter og programmer.          

Norge har nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter i utviklingssamarbeidet.

Når det gjelder den aktuelle saken som representanten viser til, har jeg bedt Norad om å innhente en orientering fra Right to Play.

Utenriksdepartementet og Norads vurderinger av samarbeidspartnere og tilskuddsmottakere har fokus på deres finansielle situasjon, gjennomføringsevne og øvrige opptreden. Departementet har imidlertid begrenset mulighet til å vurdere samtlige andre givere som våre partnere mottar midler fra i andre sammenhenger. Vi forventer at redegjørelsen fra Right to Play bidrar til å belyse disse.

Sivilsamfunnet har i flere tiår vært blant de fremste iverksetterne av norsk utviklingspolitikk. Dette skyldes både den betydelige kompetansen og kontaktene de har, og at den bærekraftige veksten som kreves, forutsetter at det utvikles et aktivt sivilsamfunn i samarbeidsland.

Ansvaret for oppfølging av de forholdene som er kommet fram hos TV2, vil ligge hos Right to Play, men jeg har bedt Norad gå inn i en dialog med organisasjonen om hvordan den samarbeider med privat næringsliv.