Svar på spørsmål om oppfølging av stortingsvedtak

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan regjeringen vil følge opp stortingsvedtaket om at konsekvensene av traktaten om et atomvåpenforbud skal utredes.

Skriftlig spørsmål nr. 1112 (2017-2018).
Datert 08.03.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Stortinget vedtok 8. februar at konsekvensene av traktaten om et atomvåpenforbud skal utredes. Mandatet til utredningen er bredt samtidig som vedtaket spesifiserer ulike element som skal eller bør være med i utredningen. Vedtaket spesifiserer også at synspunkt fra relevante ekspertmiljøer og sivilt samfunn bør innhentes. Kan ministeren opplyse om hvordan vedtaket følges opp og hvordan regjeringen forholder seg til de elementene Stortinget ber om at utredningen skal belyse?

Utenriksministerens svar:
Da Stortinget fattet sitt vedtak 8. februar 2018, var jeg tydelig på at det ikke er aktuelt for regjeringen å legge frem en sak for Stortinget om norsk undertegning og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr kjernevåpen. Debatten i Stortinget 8. februar viste at det er et bredt flertall som støtter regjeringens linje og er imot at Norge i dag skal undertegne forbudstraktaten. Det var en viktig avklaring og signal utad. Et annet flertall ønsket likevel at regjeringen skal gjennomføre en utredning av innholdet av forbudstraktaten og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge.

Jeg har nedsatt en arbeidsgruppe i Utenriksdepartementet som skal forestå utredningen. Regjeringen vil følge opp stortingsvedtaket i tråd med sitt innhold og avgi utredningen innen den frist som er satt.

Til toppen