Svar på spørsmål om tros- og livsynsfrihet i Myanmar

Skriftlig spørsmål nr. 478 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om hva Norge vil gjøre for å beskytte tros-minoriteter i Myanmar fra diskriminering.

Skriftlig spørsmål nr. 478 (2014-2015).
Datert 21.01.15

Fra representanten Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren:
Hvilke konkrete tiltak gjør Norge og den norske ambassaden i Yangon for å beskytte tros-minoriteter fra diskriminering og overgrep samt fremme tros- og livssynsfrihet for alle i Myanmar?

Utenriksministerens svar:
Jeg er bekymret for den spente situasjonen mellom buddhister og muslimer i Myanmar, herunder den utsatte situasjonen for den muslimske minoriteten i Rakhine. Menneskerettigheter og trosfrihet er høyt prioritert i vårt samarbeid med Myanmar. Norge har blant annet støttet opprettelsen av et lokalt senter som skal arbeide med interreligiøse konflikter (Center for Diversity and National Harmony). Senteret spiller en nøkkelrolle for å styrke dialogen mellom trossamfunnene i Myanmar og gjennomføre forhandlings- og forsoningsmøter mellom buddhister og muslimer.

Senterets hovedoppgave er å overvåke situasjonen samt varsle og forebygge nye voldelige sammenstøt. Norge var en av de første bidragsyterne til dette senteret, som for tiden fokuserer særlig på Rakhine-staten. I tillegg finansierer Utenriksdepartementet Norsk Folkehjelps støtte til lokale organisasjoner i Rakhine, som legger til rette for dialog og konfliktløsning mellom muslimer og buddhister. Norge har i en årrekke bidratt med humanitær bistand til Rakhine, hovedsakelig gjennom Leger Uten Grenser.

Ambassaden i Yangon følger situasjonen i Rakhine nøye og foretar regelmessige besøk til regionen. Saken tas jevnlig opp både med myndighetene og andre viktige politiske aktører. Jeg tok sist opp den uholdbare situasjonen for de muslimske minoritetene i Myanmar i møte med president Thein Sein og øvrige myndighetsrepresentanter under statsbesøket til Myanmar i desember 2014.

Norge støtter opp om FNs høykommissær for menneskerettigheters arbeid med å etablere permanent tilstedeværelse i Myanmar. Norge er aktivt engasjert i de årlige forhandlingene i FNs generalforsamling om menneskerettighetssituasjonen i Myanmar og var også i år medforslagsstiller til resolusjonen. Her uttrykkes det en klar forventning til at Myanmar tar tak i problemene med diskriminering og overgrep overfor tros-minoriteter.

Gjennom vår rolle i fredsprosessen i Myanmar har Norge har spilt en aktiv rolle både med direkte støtte til prosessen, og for å samle internasjonal politisk og økonomisk støtte. En viktig del av dette arbeidet handler om fredsbygging og forsoning mellom majoritetsbefolkningen og de etniske gruppene samt tillitsbyggende tiltak inne i konfliktområdene.

Som representanten påpeker er arbeidet for å fremme tros- og livssynsfrihet høyst relevant for et land som består av ulike etniske grupper og religiøs tilhørighet. Tros- og livssynsfrihet er ett av de prioriterte områdene i Stortingsmelding nr. 10, Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel for utenriks- og utviklingspolitikken. Regjeringen vil fortsette å arbeide for å beskytte trosminoriteter og fremme tros- og livssynsfrihet for alle i Myanmar. Dette vil forbli et sentralt punkt i samtalene med myndighetene.

Til toppen