Svar på spørsmål om ny NGO-lov i Egypt

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om hvordan regjeringen vil følge opp den nye loven som er vedtatt av parlamentet i Egypt og som innfører ytterligere restriksjoner på arbeidet til ikke-statlige organisasjoner i landet.

Skriftlig spørsmål nr. 471 (2016-2017).
Datert 06.01.2017

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren:
Det egyptiske parlamentet har vedtatt en NGO-lov som setter ytterligere restriksjoner på organisasjonsfriheten i det største landet i den arabiske verden. Norske og internasjonale menneskerettighetsforkjempere er svært kritiske. De republikanske senatorene John McCain og Lindsey Graham har truet med å trekke tilbake USAs finansielle støtte til landet. Tok utenriksministeren opp NGO-loven under sitt siste besøk til Egypt og hvordan vil saken bli fulgt opp videre?

Utenriksministerens svar:
Egypt står overfor betydelige politiske, økonomiske og sosiale utfordringer. Utenriks­departementet følger menneskerettighetssituasjonen i landet meget nøye, og deler bekymringen for utviklingen innen ytrings- og forsamlingsfrihet, vilkår for sivilt samfunn og enkeltindividers rettssikkerhet.

I tråd med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser er det myndighetenes ansvar å sikre forsamlingsfrihet og beskytte sikkerheten og ytringsfriheten til landets innbyggere. Dette er avgjørende i arbeidet for å skape bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn.

Norge har ved flere anledninger uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Egypt i møter med landets myndigheter og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd i Genève.

Menneskerettigheter generelt, og NGO-loven spesielt, stod sentralt i min samtale med utenriksminister Shoukry da jeg besøkte Egypt i november. Statssekretær Røsland uttrykte også regjeringens bekymring for NGO-loven i sitt møte med den egyptiske ambassadøren i desember. I tillegg har våre bekymringer rundt denne loven vært reist flere ganger på embetsnivå.

Utenriksdepartementet har regelmessig kontakt med menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner i Egypt. Ambassaden i Kairo følger deres situasjon tett, blant annet gjennom observasjon av rettssaker. Det gis også støtte til menneskerettighetsarbeid i Egypt, med særlig fokus på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og ytrings -, forenings – og forsamlingsfrihet.

Regjeringen vil fortsette å følge opp menneskerettighets­situasjonen i Egypt, både gjennom dialog med egyptiske myndigheter og gjennom støtte til sivilt samfunn.

Til toppen