Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Norad

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad og forholdet til utenriks- og forsvarskomiteens merknad i budsjettinnstillingen.

Skriftlig spørsmål nr. 602 (2016-2017).
Datert 03.02.2017

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF):
I Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad av 02.01 d.å. bes Norad «arbeide for ytterligere konsentrasjon der situasjonen ligger til rette for det, også på arbeidsområder der det er gitt unntak fra 85-landslisten (sivilsamfunnsbevilgningen, humanitær bistand, Norfund)». Hvilken type konsentrasjon legger utenriksministeren her opp til og hvordan skal Norad jobbe for dette uten å opptre i strid med utenriks- og forsvarskomiteens enstemmige merknad om dette i budsjettinnstillingen?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen mener at resultatene i utviklingssamarbeidet kan styrkes blant annet gjennom større konsentrasjon av de tilgjengelige ressursene. Konsentrasjon er et redskap, mens målet er best mulig resultater i arbeidet med å nå de nye bærekraftsmålene. For å sikre mest mulig effektivitet i utviklingssamarbeidet arbeider vi derfor, innenfor Stortingets gitte rammer, for økt konsentrasjon både geografisk, tematisk og når det gjelder å redusere antall avtaler.

I tildelingsbrevet til Norad fremheves betydningen av resultatorientering og konsentrasjon i et eget punkt. Det er et grunnleggende krav at resultatorientering skal stå i sentrum for alle deler av vår bistandsvirksomhet, også når det gjelder sivilt samfunn og humanitær bistand. Norad skal følgelig kontinuerlig vurdere hvorvidt konsentrasjon kan bidra til bedre resultater. Med begrensede bistandsmidler tilgjengelig globalt, har vi et stort ansvar for at de brukes mest mulig effektivt så en kan nå flest mulig med store behov. Unntakene fra 85-landslisten som Stortinget har godkjent består, og vises også til i tildelingsbrevet. Samtidig ber man Norad arbeide for ytterligere konsentrasjon også på disse områdene der situasjonen ligger til rette for det, men i tråd med Innst. 7 S (2016-2017) fra utenriks- og forsvarskomiteen er det ikke slik at bistanden skal konsentreres geografisk på disse områdene.

I den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikken vil det bli redegjort for eventuelle forslag til endringer i retningslinjene for geografisk konsentrasjon av bistanden.

Til toppen