Svar på spørsmål om bevilgninger til nordområdeformål

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Martin Henriksen (Ap) om hvor mye som er bevilget til nordområdeformål på statsbudsjettet for 2021, og om bevilgningene til nordområdetiltak har økt eller blitt redusert i årene 2013-2021.

Skriftlig spørsmål nr. 1605 (2020-2021).
Datert 12.03.2021

Fra representanten Martin Henriksen (Ap)  til utenriksministeren:
Hvor mye er bevilget til nordområdeformål på statsbudsjettet for 2021, og har bevilgningene til nordområdetiltak økt eller blitt redusert i årene 2013 - 2021, herunder UDs Arktis 2030-satsing?

Utenriksministerens svar:
Regjeringens nordområdepolitikk omtales samlet i et eget kapittel, Del III Spesielle tema, i Utenriksdepartementets Prop. 1 S. I statsbudsjettene fra 2013 til 2016 inkluderte denne omtalen en detaljert tabell over årlige samlede bevilgninger til nordområdeformål, det såkalte «nordområderegnskapet». For statsbudsjettene 2017 og 2018 ble ikke oversikten over de samlede nordområdebevilgninger inkludert i Utenriksdepartementets Prop. 1 S, men publisert på regjeringen.no. Oversikt over samlede nordområdebevilgninger for årene 2013-2018 er lagt inn nederst i svaret.

Regjeringen besluttet fra og med statsbudsjettet for 2019 å gå bort fra å ha et slik detaljert «nordområderegnskap» og tabell over de samlede bevilgningene til nordområdeformål, gitt metodiske utfordringer knyttet til å gi et korrekt totalbilde av bevilgninger med betydning for nordområdesatsingen.

Metodikkutfordringene knyttet seg bl.a. til at kostnadstunge strategiske satsinger, som Nasjonal transportplan og Forsvarets satsinger i nord, falt utenfor rapporteringen. Det har vært krevende å sette klare avgrensinger for hvilke satsinger som skal inngå i oversikten, og rapporteringen har derfor i stor grad basert seg på skjønn. Det er på bakgrunn av dette ikke laget en samlet oversikt av bevilgninger til nordområdetiltak for perioden 2019-2021. Regjeringen vil isteden rapportere med utgangspunkt i omforente strategiske mål for nordområdesatsingen. Denne omtalen for 2021 er å finne i Prop 1 S (2020-2021) kap 8 s. 185.

Under følger en tabell som viser bevilgninger til kapittel 118 Utenrikspolitiske satsinger, post 70 Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet samt anslagsvis fordeling til Arktis 2030, som er én av tre tilskuddsordninger på posten, fra 2013 til 2021.

Tall i mill. kroner

 

 

År

Saldert budsjett for kap. 118, post 70 Nord-områdetiltak, samarbeid med Russland og atom-sikkerhet

Arktis 2030 (UD)

Barents 2020

Arktisk samarbeid

Kommentar

2013

320,3

-

82

42

Barents 2020 og Arktisk samarbeid var forløperne til Arktis 2030

2014

341,9

-

84

61

 

2015

355,7

150

-

-

 

2016

300,1

126,8

-

-

 

2017

307,6

130

-

-

 

2018

331,9

129,8

-

-

 

2019

325,8

125,5

-

-

 

2020

259,7

73,2

-

-

Forvaltningen av Arktis 2030-ordningen ble delt i 2020 og 40 pst av midlene overført til Troms og Finnmark fylkeskommune.

2021

254,3

76,2

-

-

 

Referanse og lenker til regjeringens samlede nordområdetiltak per år:

2013: Prop. 1 S (2012-2013) for Utenriksdepartementet, kap. 10, s. 255 

2014: Prop. 1 S (2013-2014) for Utenriksdepartementet, kap. 10, s. 277 

2015: Prop. 1 S (2014-2015) for Utenriksdepartementet, kap. 12, s. 293 

2016: Prop. 1 S (2015-2016) for Utenriksdepartementet, kap. 12, s. 329 

2017: Oversikt over regjeringens samlede nordområdetiltak i 2017 

2018: Oversikt over regjeringens samlede nordområdetiltak i 2018 

2019: Prop. 1 S (2018-2019) for Utenriksdepartementet, kap. 8, s. 173 (omtale av nordområdepolitikken) 

2020: Prop. 1 S (2019-2020) for Utenriksdepartementet, kap. 8, s. 171 (omtale av nordområdepolitikken) 

2021: Prop. 1 S (2020-2021) for Utenriksdepartementet, kap. 8, s. 185 (omtale av nordområdepolitikken)