Svar på brev om Norfund

Utviklingsminister Nikolai Astrup ble i januar utfordret om Norfunds syn på samfunnsansvar i et åpent brev fra ti organisasjoner. Her er hans svar.

Til
Amnesty International Norge,
Norsk Folkehjelp,
Transparency International Norge,
Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus),
Atlas-alliansen,
Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas),
Framtiden i våre hender,
Latin-Amerika-gruppen,
Regnskogfondet,
Tax Justice Network Norge.

Det vises til åpent brev av 26. januar 2018.

Som eier av Norfund forutsetter jeg at Norfund jobber målbevisst og systematisk med sitt samfunnsansvar i alle markeder selskapet opererer i. Dette gjelder også i de minst utviklede landene der rammebetingelsene ofte er uforutsigbare.

Norfund har etter hvert en omfattende investeringsportefølje innen fornybar energi og andre sektorer med stort potensiale for utvikling. Som ledd i dette arbeidet har Norfund opparbeidet stor kunnskap om internasjonale standarder og retningslinjer for et ansvarlig næringsliv og følger Verdensbankens IFC Performance Standards i sine investeringer.

Jeg er enig i at tydelige krav og retningslinjer for næringslivet er viktig, slik administrerende direktør Kjell Roland skriver i Dagens Næringsliv 10. januar. Jeg merker meg samtidig Rolands bekymring om at det kan bli for komplisert for små og mellomstore bedrifter å investere i disse markedene fordi omfanget av til dels overlappende krav blir for store og risikoen for å trå feil blir for høy. Det er viktig at flere norske private selskaper likevel satser i krevende utviklingsmarkeder og har evne og vilje til å opptre ansvarlig, noe de er forpliktet til å gjøre. Dersom vi skal nå bærekraftsmålene, må også privat sektor bidra. Vi heier derfor på de selskapene som tørr å satse, og dermed skaper arbeidsplasser og utvikling i utviklingsland.

Norfunds grunnfondskapital kommer fra staten, og Norfund skal, som et statlig eid selskap, arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar.

I Meld. St. 27 (2013–2014) Eierskapsmeldingen har regjeringen en forventning om at alle norske selskap tar samfunnsansvar, uavhengig om de er privat eller offentlig eid, og uavhengig om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land. Regjeringen har også en forventning om at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sitt område. Det er min oppfatning at Norfund tar dette ansvaret på alvor.

Jeg ser frem til å ha en god dialog med både næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner om hvordan vi skal lykkes enda bedre med næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland.