Svar på spørsmål om Norfund

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Marianne Marthinsen (Ap) om hva utviklingsministeren så langt gjort for å sikre at Norfunds virksomhet bidrar til å bekjempe skatteunndragelse - etter opplysninger om at Norfund via skatteparadiset Mauritius har investert 33 millioner bistandskroner i luksusfasiliteter tilrettelagt for oljeindustrien i Mosambik.

Skriftlig spørsmål nr. 111 (2020-2021).
Datert 13.10.2020

Fra representanten Marianne Marthinsen (Ap) til utviklingsministeren:
I lys av Dagbladets oppslag 13. oktober om at statlige Norfund via skatteparadiset Mauritius har investert 33 millioner bistandskroner i luksusfasiliteter tilrettelagt for oljeindustrien i Mosambik, hva har utviklingsministeren så langt gjort for å sikre at Norfunds virksomhet bidrar til å bekjempe skatteunndragelse og hva vil statsråden foreta seg basert på opplysningene i Dagbladets artikkel?

Utviklingsministerens svar:
Det er Norfunds ansvar å redegjøre for de enkelte investeringer i henhold til Norfund-loven og vedtektene knyttet til denne. Som representant for Norfunds eier har jeg bedt styrelederen om en nærmere gjennomgang av ulike sider ved den omtalte investeringen i Mosambik. 

Norfund viser til at de i tråd med sitt formål investerer i land med svake institusjoner, mangelfullt rettsvesen og høy risiko for blant annet korrupsjon. Det er nettopp slike land som må løftes hvis bærekraftsmålene skal nås. Tradisjonelle investorer oppgir ofte at de opplever risikoen for å tape penger som uakseptabelt høy hvis man investerer direkte i slike land.

Dette gjelder særlig for egenkapital-investeringer i de aller fattigste landene. Derfor brukes ofte tredjeland som jurisdiksjon for selskaper som investerer i slike stater, noe selskapet African Century Real Estates Ltd (Acre) skal ha gjort i det aktuelle tilfellet. Norfund bekrefter at Acre betaler skatt til Mosambik. Dette er også nødvendig for å frembringe de lokale ringvirkningene som Norfund er opprettet for å skape.     

Som Norfunds eier er derfor regjeringen opptatt av at selskapene som Norfund er investert i, betaler skatt til landene hvor inntekten oppstår. I tråd med vår forventning krever Norfund at selskapene utviser en ansvarlig og åpen adferd når det gjelder skatt. Norfund oppgir at de ikke investerer i selskaper som driver aggressiv skatteplanlegging eller deltar i kunstige ordninger for å redusere beskatning, eller der det er vesentlig risiko for at en partner eller et selskap vil drive med skatteomgåelse.

Investeringer gjennom tredjeland skal kun skje i land som følger standardene til Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes i regi av OECD. Standarden innebærer automatisk utveksling av skatte-informasjon. Forumet anser at Mauritius overholder denne standarden, og Norge har inngått en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med landet. 

I tillegg til mer tradisjonell bistand, er jobbskaping i privat sektor helt avgjørende for at målet om å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030 skal nås. Å gi folk arbeid er den mest bærekraftige måten å bekjempe fattigdom på. Norfund er vårt viktigste virkemiddel når det gjelder slik næringsutvikling.

Fondet skal bidra til næringsutvikling ved å investere i tilfeller hvor andre investorer nøler fordi risikoen betraktes som for høy. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke ville ha blitt igangsatt, og som skaper lokale ringvirkninger som bidrar til både ytterligere vekst og økte skatteinntekter.   

Etter regjeringens syn lykkes Norfund godt med dette. I 2019 sysselsatte selskapene i Norfunds portefølje hele 380.000 mennesker. Ifølge fondet ble det skapt 14.900 nye arbeidsplasser bare i 2019. I tillegg kommer jobbene som skapes i selskaper hvor Norfund har solgt seg ut etter at bedriftene er blitt levedyktige.

Samme år betalte selskapene i Norfunds portefølje 14,1 milliarder kroner i skatter og avgifter til myndighetene i fattige land. Lokale skatteinntekter bidrar til velferdstjenester.