Dokument

Svar på spørsmål om russisk oligark

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om regjeringen vil være en pådriver for at EU ser nærmere på Vladimir Strzhalkovsky og vurderer han tatt inn på listen over oligarker som skal sanksjoneres.

Skriftlig spørsmål nr. 1483 (2021-2022).
Datert 07.03.2022

Fra representanten Mona Fagerås (SV) til fiskeri- og havministeren, overført til utenriksministeren:
Vil regjeringen være en pådriver for at EU ser nærmere på Vladimir Strzhalkovsky og vurderer han tatt inn på listen over oligarker som skal sanksjoneres?

Utenriksministerens svar:
Vedtak om restriktive tiltak er en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norge er ikke en del av denne, men Norge har likevel i stor utstrekning valgt å slutte opp om restriktive tiltak vedtatt av EU. Når det gjelder situasjonen i Ukraina har Norge sluttet seg til samtlige av EUs restriktive tiltak.

Konkrete forslag til hvem som bør listeføres og informasjon som danner grunnlag for listeføring, blir vanligvis fremmet av de ulike medlemsstatene. Også Den europeiske utenrikstjeneste (EEAS) kan fremme forslag. Derimot er det ikke etablert kanaler for at tredjeland som Norge kan fremme egne forslag til listeføring, og norske myndigheter har heller aldri gjort dette. Regjeringen vil arbeide for at også Norge får en slik kanal for å fremme forslag til personer som bør listeføres.

Listeføring vil kunne være et svært inngripende tiltak overfor den det gjelder og vil kunne utgjøre et inngrep i vedkommendes menneskerettigheter, se for eksempel Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens første tilleggsprotokoll, artikkel 1: «Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.»

Listeføringer må være solide og velbegrunnede. Rettssikkerhetsgarantier må gjelde. Når det som her er en stats handlinger som utløser sanksjonene, kreves det solide holdepunkter for å holde privatpersoner uten formell tilknytning til statsapparatet ansvarlige for statens handlinger. Nettopp derfor har EUs råd gitt en meget konkret og detaljert begrunnelse for listeføring av de ti forretningsmennene/oligarkene som er listeført under rådsbeslutning 2022/337.