Svar på spørsmål om henting av foreldreløse barn i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om en fullstendig oversikt over dato for og innholdet i de henvendelser som er gått til alle relevante faginstanser og til Oslo kommune, med unntak av taushetsbelagte opplysninger, om de fem foreldreløse barna som er hentet fra Syria.

Skriftlig spørsmål nr. 1815 (2018-2019).
Datert 07.06.2019

Fra representanten Karin Andersen (SV):
Fem foreldreløse barn er hentet fra Syria. Det forutsettes at regjeringen har sikret at alle relevante faginstanser med ansvar ble satt i full beredskap når de ankom og at statlige myndigheter sikret nødvendig faglig bistand ble gitt i det praktiske arbeidet. Kan det bes om en fullstendig oversikt over dato for og innholdet i de henvendelser som er gått til alle relevante faginstanser og til Oslo kommune, med unntak av taushetsbelagte opplysninger om barna?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har arbeidet over lengre tid, i tett samarbeid med syv andre departementer, med nødvendige avklaringer av regelverk og for å finne løsninger på en rekke praktisk utfordringer, slik at det skulle ligge til rette for eventuell retur av barn av norske fremmedkrigere. Utfordringene de ulike etatene stod overfor, måtte løses raskt og den nødvendige beredskapen måtte etableres slik at vi var klare til å håndtere enkeltsaker når det ble aktuelt.

Fem foreldreløse barn ble hentet fra Syria til Norge mandag 3. juni 2019. Arbeidet med å lokalisere, identifisere og legge til rette for at barna kunne tas ut av Syria og hentes til Norge har pågått over lengre tid. Det å hente fem små barn ut av et konfliktområde, med store sikkerhetsutfordringer, forutsatte omfattende tiltak for å ivareta sikkerhet, både til barna og til personellet som gjennomførte oppdraget. Hensynet til sikkerheten har derfor lagt føringer for gjennomføringen.

Dersom arbeidet hadde blitt kjent før barna var hjemme, kunne det vanskeliggjort, og i verste fall umuliggjort, en trygg henting. Det var nødvendig å balansere behovet for å forberede mottaket i Norge, og samtidig ivareta sikkerheten og behovet for skjerming underveis. Det var også stor usikkerhet knyttet til om og når barna kunne hentes, frem til kort tid før det skjedde.

I lys av dette ble de ansvarlige etater varslet så snart som mulig, slik at de kunne gjøre nødvendige forberedelser. Det ble i tidlig i mai opplyst i møte med BFD og Bufdir at vi arbeidet for å hente barna hjem og at de berørte etatene måtte være forberedt på at barna kunne ankomme innen kort tid, og uten særlig varsel.

Informasjon om barnas situasjon tilsa at det viktigste behovet ved hjemkomst var at de fikk nødvendig helsehjelp. Dette ble kommunisert til de ansvarlige etatene i midten av mai, der det ble informert om at det ble planlagt for mottak og umiddelbar oppfølging av barna i helsevesenet, der barnevernet ville bli koblet på etter ankomst. Det var en felles forståelse blant de involverte etatene at barnevernet ikke hadde hjemmel til å starte en undersøkelsessak før barna var tilbake i Norge.

I slutten av mai var det sannsynlig med en løsning innen relativt kort tid. Beredskapen for å iverksette en uthenting ble iverksatt 27. mai, og samme dag varslet Utenriksdepartementet Fylkesmannen med anmodning om å utnevne verge for barna, samt varsle barnevernet. Den 28. mai bekreftet Fylkesmannen at verger ville bli utnevnt, samt at barnevernet var varslet. Den 29. mai informerte Fylkesmannen UD om at verger var utnevnt. Utenriksdepartementet etablerte også direkte kontakt med vergen, som den 31. mai opplyste at vedkommende også hadde vært i kontakt med barnevernet. Det var enighet om at vergen skulle ivareta dialogen med barnevernet.

Først 2. juni fikk Utenriksdepartementet tillatelse til å hente barna i flyktningeleiren og ta dem hjem til Norge. Den 3. juni ble barna hentet av norsk personell, herunder helsepersonell som ivaretok barna under hele reisen fra Syria til Norge. Det ble lagt vekt på at personell som barna hadde knyttet seg til, samt barnelege og barnepleier, fulgte barna helt frem til det forberedte mottaket på sykehus.

På formiddagen den 3. juni – kort tid etter at barna var hentet i leiren - informerte vi barnas verge om at barna var hentet og ville ankomme Norge senere samme kveld. Etter avtale ble samtalen fulgt opp neste dag, da vi fikk bekreftet at vergen var i kontakt med sykehuset der barna oppholdt seg, og at barnevernet var koblet på. Dette fikk vi også bekreftet fra helsevesenet.

Fem små barn, som har levd under vanskelige og utrygge forhold uten sine foreldre, er blitt hentet trygt til Norge i et godt samarbeid mellom offentlige etater. Det er godt at barna nå er trygt tilbake i Norge, hvor de har familie, og hvor de vil få den oppfølgingen de trenger av hjelpeapparatet.