Svar på spørsmål om nye utenrikspolitiske satsinger

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan anslå hva satsingene på nye utenrikspolitiske og utviklingspolitiske områder vil koste, og til hvilke formål hun eventuelt vil redusere bevilgningene.

Skriftlig spørsmål nr. 62 (2021-2022).
Datert 18.10.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
I Hurdalplattformen lover den nye regjeringen å satse på flere utenriks- og utviklingspolitiske områder. Disse satsingene kan øke budsjettene med mange hundre millioner kroner. Det sies imidlertid ikke noe om hva som skal kuttes. Hva anslår utenriksministeren at de nye satsingene vil koste, og til hvilke formål vil hun eventuelt redusere bevilgningene?

Utenriksministerens svar:
Regjeringens utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser i en verden preget av mer uro og uforutsigbarhet, geopolitisk rivalisering og den globale klimatrusselen. Det innebærer tydelige prioriteringer, slik det framgår av Hurdalsplattformen. Vår innsats skal settes inn der den kan føre til resultater. Samtidig skal Norge være til å stole på, på tvers av regjeringsskifter. Inngåtte politiske forpliktelser skal respekteres.  

Regjeringens prioriteringer vil fremgå av budsjettdokumentene til Stortinget, i første omgang tilleggsnummer til Prop. 1S og revidert nasjonalbudsjett, deretter helhetlig i statsbudsjettet.