Dokument

Svar på spørsmål om overvåkingsteknologi

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren vil vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell.

Skriftlig spørsmål nr. 870 (2021-2022).
Datert 12.01.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell? 

Utenriksministerens svar:
Overvåkningsteknologi står høyt på dagsorden i det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet, hvor Norge deltar aktivt. Utenriksdepartementet er i gang med å vurdere hvordan vi best kan kontrollere nye, fremvoksende teknologier som ikke står på kontrollistene. Dette er et viktig arbeid.

I EUs forordning om flerbruksvarer omtales risikoen for at eksport av overvåkningsutstyr som ikke står på kontrollistene kan brukes til alvorlig krenking av menneskerettighetene i mottakerlandet. Forordningen retter seg mot digitalt overvåkningsutstyr som er dimensjonert for å kunne behandle store mengder data. Det inkluderer behandling av biometriske data, men ikke utstyr for å innhente slike data. Det er ikke gitt nærmere veiledning om hva slags utstyr og programvare som kan behandle slike store datamengder. Forordningen forutsetter at de enkelte EU-landende gjennomfører kontrollen i sine nasjonale regelverk. Utenriksdepartementet vil vurdere det norske regelverket.

Norge deltar i Wassenaar Arrangement. Det er et multilateralt samarbeidsforum om kontroll med eksport av konvensjonelt forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Innenfor Wassenaar Arrangement er det etablert åpenhetsmekanismer, varelister for hhv. forsvarsmateriell og flerbruksvarer, retningslinjer og beste-praksiser som veiledning for nasjonal gjennomføring av kontroll. 42 stater deltar i samarbeidet.

Enkelte digitale teknologier er omfattet av Wassenaar Arrangements flerbruksliste. EUs flerbruksliste, som representanten viser til – og som samsvarer med vår liste II - er i praksis fremforhandlet innenfor Wassenaar Arrangement.

For at eksportkontrollen skal være effektiv er det viktig at den baserer seg på slike felles, internasjonale lister. Et ensidig tiltak fra norsk side vil ha liten eller ingen effekt hva gjelder å hindre eksport av utstyr for behandling av biometriske data. Norge deltar aktivt i alle drøftelser som gjelder eksportkontrollstandarder og nødvendige kontrollparametere innenfor de multilaterale regimene.

La meg også nevne at Norge nylig sluttet seg til USAs initiativ for å etablere en felles prinsipperklæring for kontroll med overvåkningsteknologi av hensyn til menneskerettighetene.

Jeg kan forsikre om at vi vil fortsette å ha oppmerksomhet om disse problemstillingene, for å sikre at norsk eksportkontrollregelverk fortsatt holder høy internasjonal standard.