Dokument

Svar på spørsmål om nedrustningsdebatten

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guro Melby (V) om utenriksministeren mener at den offentlige støtten til tiltak for å øke debatt om nedrustning, samt økt kunnskap om og engasjement for atomvåpensaken i befolkningen kun skal gå til tiltak som omhandler traktater regjeringen støtter.

Skriftlig spørsmål nr. 2154 (2021-2022).
Datert 25.5.2022

Fra representanten Guro Melby (V) til utenriksministeren:
Mener utenriksministeren at den offentlige støtten til tiltak for å øke debatt om nedrustning, samt økt kunnskap om og engasjement for atomvåpensaken i befolkningen kun skal gå til tiltak som omhandler traktater regjeringen støtter?

Utenriksministerens svar:
Spørsmålet fra representanten synes å hvile på et premiss om at regjeringen ikke gir støtte til tiltak som fremmer traktater om nedrustning Norge ikke vil slutte seg til. Dette er ikke riktig.

Regjeringen ønsker å fremme internasjonal framgang i arbeidet for nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen. Formålet med utlysningen av tilskuddsmidler på dette feltet for 2022 er å skape økt kunnskap og engasjement for nedrustning. Målgruppen for ordningen er norsk og internasjonal offentlighet. Den planlagte tildelingen reflekterer et bredt spekter av aktiviteter både i Norge og internasjonalt som skal bidra til å øke kunnskap og engasjement, herunder om humanitære konsekvenser av kjernevåpen. Dette inkluderer støtte til organisasjoner som Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og Norges fredsråd. Alle disse organisasjonene arbeider for at Norge skal signere Traktaten om forbud mot kjernevåpen (TPNW), noe det er bred politisk enighet om at Norge som medlem av Nato ikke kan signere.

Støtten til organisasjonene skjer gjennom en søknadsbasert ordning. I vurderingen av søknader har relevansen av tiltakene opp mot kriteriene som lå i utlysningen, samt søknadenes kvalitet og kostnadsnivå blitt vurdert. Videre er det tatt hensyn til at tilskuddsmidlene skal dekke varierte aktiviteter i Norge og internasjonalt. Tidligere støtte er ingen garanti for framtidig støtte.

Under Solberg-regjeringen var tildelingen på den tilsvarende tilskuddsordningen 4.023.000 kroner i 2021 og 5.350.000 i 2020. I årets tildeling legges det opp til å inngå tilskuddsavtaler på til sammen 21.900.000 kroner over perioden 2022-24. Organisasjonene har i flere år ønsket mer langsiktige tilskuddsavtaler. For 2022 legges det opp til utbetalinger over tilskuddsordningen på til sammen 9.300.000 kroner.

Økende konkurranse om midlene innebærer at ikke alle søknader kan få støtte. Jeg har forståelse for at de organisasjonene som ikke fikk innvilget støtte kan være skuffet