Svar på spørsmål om kvinners reproduktive rettigheter

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) om hva regjeringen vil gjøre etter at Donald Trump har innført den såkalte munnkurvregelen; stopp i USAs statsstøtte til institusjoner som gir veiledning om abort.

Skriftlig spørsmål nr. 667 (2016-2017).
Datert 14. februar 2017

Fra representanten Kirsti Bergstø (SV):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: Donald Trump har gjeninnført den såkalte munnkurvregelen som stopper amerikansk statsstøtte til institusjoner som gir veiledning om abort. Utenriksministeren varslet i spørretimen 1. februar at regjeringen nå vil øke støtten til aktører som rammes av regelen.

Hvilke organisasjoner vil dere støtte, vil støtten komme utover eksisterende rammer i bistandsbudsjettet i revidert statsbudsjett 2017 og hvordan vil regjeringen jobbe med andre allierte for å løfte kvinners reproduktive rettigheter internasjonalt?

Utenriksministerens svar:
Innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert arbeidet for trygge aborter, er viktig for Norge. Den er også høyt prioritert i "Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020". Globalt er Norge blant de største giverne til dette viktige arbeidet. Vi arbeider med og gjennom internasjonale frivillige organisasjoner, FN og andre globale finansieringsmekanismer som fokuserer på kvinner, barn og unges helse.

Regjeringen varsler allerede nå, som statsministeren har slått fast, at støtten innenfor bistandsbudsjettet økes med 85 millioner kroner til aktører som rammes av den såkalte «munnkurvregelen». Dette gjør vi sammen med en rekke andre land for å bidra til å sikre fortsatt tilstrekkelig finansiering av dette området. En del av de økte midlene vil derfor gå til UNFPAs arbeid med ofre for seksualisert vold i krise og konflikt generelt, og til å styrke kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse i Syria og nabolandene spesielt. Norad vil i tillegg invitere sentrale internasjonale frivillige organisasjoner til å søke om støtte. Kriterier for tildeling vil være resultatoppnåelse, effektivitet og finansielle behov.

Regjeringen er i dialog med våre partnere og andre land for å løfte kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Norge har uttrykt politisk støtte til initiativet "She Decides". Det skal, som en del av dette initiativet, arrangeres en internasjonal konferanse i Brussel 2. mars i år. Konferansen skal mobilisere til økt finansiering av FN og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Norge vil delta på konferansen på politisk nivå. Vi vil, i likhet med andre land, annonsere vår økte støtte til feltet. Siden det er bred enighet om at det nye initiativet i første rekke retter seg mot nye og private givere, vil våre midler kanaliseres gjennom allerede eksisterende partnere og kanaler.

Norge fortsetter som en pådriver for å styrke kvinners tilgang til seksuell og reproduktiv helse og abort. Vi er det landet som fremmer flest anbefalinger om lovlig og trygg abort i landgjennomgangene i FNs menneskerettsråd. Vi tar også opp spørsmålet om abort i FNs generalforsamling, kvinnekommisjonen, befolkningskommisjonen og i Verdens helseorganisasjon og UNFPAs styrende organer. Dette arbeidet blir ikke mindre viktig i 2017.

Til toppen