Svar på spørsmål om Tyrkia og folkeretten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Gina Barstad (SV) om utenriksministeren mener Tyrkia ved sitt inntog i Syria så langt har holdt seg innenfor folkerettens rammer, og hvordan vil Norge reagere hvis det ikke er tilfelle.

Skriftlig spørsmål nr. 915 (2017-2018).
Datert 09.02.2018

Fra representanten Gina Barstad (SV) til utenriksministeren:
I et svar til representanten Moxnes av 2. februar skriver utenriksminister Eriksen Søreide om Tyrkias inntog i Syria at regjeringen «forutsetter samtidig at Tyrkia og andre aktører i området holder seg innenfor folkerettens rammer.» Mener ministeren at Tyrkia i sine handlinger så langt har holdt seg innenfor folkerettens rammer, og hvordan vil Norge reagere hvis det ikke er tilfelle?

Utenriksministerens svar:
Når det gjelder de folkerettslige spørsmål knyttet til Tyrkias militæroperasjon, noterer vi oss at man fra tyrkisk side blant annet begrunner operasjonen med rakettangrep rettet mot tyrkisk territorium fra syrisk side av grensen. Tyrkia anser operasjonen nødvendig for å hindre ytterligere angrep.

På generelt grunnlag kan det sies at rakettangrep mot befolkningen på en stats territorium etter forholdene kan gi grunnlag for nødvendige og forholdsmessige tiltak inn på en annen stats territorium for å avverge ytterligere angrep. Folkeretten setter samtidig klare grenser for når dette er tillatt, og hvordan slike tiltak utøves.

Jeg vil understreke at vi ikke har tilstrekkelig oversikt over situasjonen i Afrin og områdene rundt til å kunne vurdere om operasjonen er i henhold til folkeretten. Det er viktig at mer informasjon kommer fram. Vi ser imidlertid med stor bekymring på nivået på Tyrkias inngripen i Syria, noe som jeg også har gitt uttrykk for i offentlige uttalelser.

Til toppen