Svar på spørsmål om angrepene på opposisjonen i Tyrkia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hvordan Norge har reagert på at den tyrkiske regjeringen nå prøver å forby demokratiske partier i landet, og at regjeringen over tid har angrepet opposisjonens parlamentarikere.

Skriftlig spørsmål nr. 1723 (2020-2021).
Datert 22.03.2021

Fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV):
Hvordan har regjeringen reagert på at den tyrkiske regjeringen nå prøver å forby demokratiske partier i landet, og at regjeringen over tid har angrepet opposisjonens parlamentarikere?

Utenriksministerens svar:
Utviklingen av menneskerettighetssituasjonen og demokratiet i Tyrkia er bekymringsfull. Vi ser en rekke negative trender, inkludert innskrenkning av ytrings- og forsamlingsfriheten og innskrenkning av handlingsrommet til sivilt samfunn generelt. Dette rammer opposisjonelle, medlemmer av enkelte politiske partier, menneskerettighetsforsvarere, journalister, mediearbeidere, redaktører, forfattere, studenter, akademikere og fredelige demonstranter.

Tyrkia er, som medlem av Europarådet, forpliktet til å respektere Den europeiske menneskerettskonvensjonen og grunnleggende demokratiske og rettsstatlige prinsipper. Vi har fra vår side uttrykt en klar forventning om at Tyrkia oppfyller sine internasjonale forpliktelser på dette området, blant annet under min samtale med Tyrkias utenriksminister 3. februar. Under Tyrkias landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2020 ga Norge også tydelige anbefalinger til tyrkiske myndigheter om å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet. Dette inkluderte en klar oppfordring om å styrke rettsvesenets uavhengighet og å sikre en rettsorden i henhold til Tyrkias internasjonale forpliktelser og standarder.

Regjeringen ser med bekymring på at den tyrkiske statsadvokaten har innledet en rettsprosess mot partiet HDP. Vi vurderer også at tilbaketrekningen av Ömer Faruk Gergerlioğlus parlamentariske mandat og politipågripelse, og straffesaken mot andre parlamentarikere og medlemmer av HDP, er problematiske i forhold til utviklingen av rettsstatlige prinsipper i Tyrkia. Vår ambassade i Ankara vil følge utviklingen i disse sakene nøye.

Ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet, og overholdelse av rettsstatsprinsipper, er bærebjelker i fungerende demokratier. Demokratiske beslutningsprosesser bygger på prinsippet om at alle borgernes meninger og interesser ivaretas gjennom lovlig parlamentarisk representasjon. En levende opposisjon er en integrert del av dette prinsippet.

Vi kommer til å følge iverksettelsen av den tyrkiske handlingsplanen for menneskerettigheter som nylig ble lagt frem nøye. Vi vil fortsette å uttrykke våre forventninger overfor Tyrkia om å overholde demokratiske og rettsstatlige standarder, som de har forpliktet seg til som medlem av Europarådet og som kandidat til EU.