Svar på spørsmål om utlysing av tilskotsmiddel

Utanriksminister Børge Brende sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om når han vil følgje opp kravet om at tilskotsordninga Utvikling og nedrusting vert utlyst i 2016.

Skriftleg spørsmål nr. 1659 (2016-2017).
Datert 28.09.2016

Frå representanten Liv Signe Navarsete (Sp) til utanriksministeren: Når vil utanriksministeren følgje opp fleirtalsmerknaden til RNB som føreset at tilskotsordninga 164.72 Utvikling og nedrustning vert utlyst i 2016?

Utanriksministeren sitt svar:
Utanriksdepartementet kunngjer årleg tilskotsordninga 164.72 Utvikling og nedrustning.

Målet med ordninga er å styrke kapasiteten i utviklingsland til å følgje opp og gjennomføre internasjonale skyldnadar innan nedrustning og ikkje-spreiing. Ein annan målsetnad er å styrke kompetanse og kapasitet i både FN-systemet og det sivile samfunn til å fremje arbeidet for nedrustning og ikkje-spreiing.

Tilskotsordninga vart utlyst 4. oktober 2016.

Til toppen