Svar på spørsmål om kjøp av varer fra okkupert territorium i Palestina

Spørsmål nr.: 333 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvorfor Norge ikke kan fraråde kjøp av varer produsert på okkupert territorium i Palestina når dette gjøres for Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 333 (2014-2015).
Datert 08.12.2014

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren: 
Norge fraråder kjøp av varer produsert på okkupert territorium i Vest-Sahara. Hva er begrunnelsen for at en slik politikk ikke kan innføres når det gjelder varer produsert på okkupert land i Palestina? 

Begrunnelse: Utenriksministeren skriver i sitt svar til meg 28. november vedrørende varer produsert på okkupert land:"Når det gjelder spørsmålet om tiltak mot import av varer fra bosettingene, har vi ikke tradisjon i Norge for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egenhånd. Ensidige norske tiltak vil innebære en politikk som Stortinget tidligere har avvist."

Jeg har aldri tatt til orde for ensidige norske sanksjoner, men en ordning vi allerede har vedtatt når det gjelder Vest-Sahara. Flere EU-land har innført samme ordning knyttet til Palestina. Utenriksministeren svarer derfor på et annet spørsmål enn jeg har stilt han.

Utenriksministerens svar:
I spørsmål om fraråding har regjeringen lagt seg på samme linje som tidligere regjeringer, herunder Stoltenberg II-regjeringen, overfor Vest-Sahara og Palestina. 

Denne regjeringen viderefører norsk politikk vedrørende næringsvirksomhet i Vest-Sahara. Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter. 

FNs juridiske kontor utarbeidet i 2002 en betenkning om utnyttelse av ikke-fornybare ressurser i Vest-Sahara. Den vektla at i den grad utnyttelse av områdets ressurser forekommer, må dette gjøres i tråd med den berørte befolkningens ønsker og interesser. Videre slo den fast at det er et ufravikelig krav at økonomisk virksomhet i et ikke-selvstyrt område, som Vest-Sahara, må komme lokalbefolkningen til gode. Norge har lagt FNs betenkning til grunn for vår fraråding når det gjelder Vest-Sahara. 

Om, og eventuelt når, man fra norsk side skal innføre denne typen fraråding for okkupert palestinsk territorium, er en kompleks vurdering. En rekke forskjellige hensyn må tas i betraktning. Regjeringen Stoltenberg II valgte å ikke innføre en slik fraråding i løpet av sin regjeringstid.

 

Til toppen