Svar på spørsmål om varsling

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Karin Andersen (SV) om hvordan varslersaken i UD følges opp, og hva statsråden gjør for å sikre at etnisk eller religiøst basert diskriminering ikke forekommer i departementet i lys av denne saken.

Skriftlig spørsmål nr. 624 (2020-2021).
Datert 02.12.2020

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Hvordan følges varslersaken i UD opp, og hva gjør statsråden for å sikre at etnisk eller religiøst basert diskriminering ikke forekommer i departementet i lys av denne saken?

Utenriksministerens svar:
Alle som arbeider i utenrikstjenesten skal behandles med respekt og verdighet. Ingen skal bli utsatt for trakassering eller ulovlig forskjellsbehandling. Utenriksdepartementet forventer av våre ansatte at de fullt ut respekterer andres grunnleggende rettigheter og friheter. Diskriminering og trakassering i utenrikstjenesten er uakseptabelt. 

Utenriksdepartementet tar den aktuelle saken på stort alvor, og vår Sentral kontrollenhet har derfor iverksatt gransking av saken det vises til. Departementet bruker også ekstern bistand i granskningen for å sikre en uavhengig vurdering. Dette arbeidet pågår fortsatt. 

Uten å gå nærmere inn i den konkrete saken, som altså er under gransking, vil jeg understreke på generelt grunnlag at departementet arbeider for å sikre at etnisk eller religiøst basert diskriminering ikke forekommer, og følger opp Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på flere måter. 

Likebehandling og mangfold er fremhevet som grunnleggende prinsipper i utenrikstjenestens personalpolitiske retningslinjer, hvor det fremheves at departementet tilstreber et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeider aktivt for å hindre diskriminering i hele departementets virksomhet. 

Departementet jobber systematisk for å sikre respekt for etiske standarder i tjenesten. I utenrikstjenestens etikkplakat fremgår det at «Vi opptrer respektfullt og imøtekommende overfor hverandre og andre. Respekt for andres kultur, religion og samfunn ligger til grunn for vårt arbeid.» Alle ansatte har i 2020 gjennomført et digitalt kurs om etikkplakaten. I tillegg er etikk, verdier, holdninger og adferd sentrale tema i all lederopplæring i departementet, inkludert i den forberedelsen som ambassadører skal gjennom før utreise. 

Alle ledere, verneombud, aspiranter mv. gis opplæring i varsling og varslingsrutiner. Departementets varslingsrutiner er betydelig profesjonalisert de senere årene.